• Kompressenputz

  Číslo produktu 107316

  Kompressenputz

  Odsolovací omítka/obětovaná omítka dle WTA

  Odstín: speciální odstíny | 1073
  Odstín: speciální odstíny | 1073
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Reakce na oheň Třída A1
  Pevnost v tlaku CS II (i.M. 3,0 N/mm²)
  Dynamický modul pružnosti Cca 2000 N/mm²
  Hmotnost v sypkém stavu Cca 0,8 kg/dm³
  Otevřená pórovitost Cca 60 % hm.
  Plošná hmotnost Cca 0,7 kg/dm³
  Záměsová voda 8,5 l / 16 kg
  Hloubka průniku vody Po 24 h > 10 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Odsolení a snížení vlhkosti
  • Obětovaná omítka pro zasolené podklady
  • Nárazníková vrstva pod omítkami zhotovenými podle historických receptur
  • Stávající budovy, sklepy a fasády

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost solím
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Reverzibilní
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Nepevné spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Nanést produkt jako škrábanou stěrku (kontaktní vrstvu).

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

    Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.

    Přepracování možné po zatuhnutí povrchu.

    Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkou.

    Čekací doba před aplikací následné vrstvy 3 dny.

     

    Jednovrstvě

    Tl. vrstvy jednovrstvě do 20 mm.

     

    Dvouvrstvě

    Tl. vrstvy na pracovní krok 10-20 mm.

    Tl. vrstvy do 30 mm čerstvý do čerstvého.

    Tloušťka vrstvy 30-40 mm: druhou vrstvu nanést po dostatečném vyschnutí (cca 12-24 hod.).

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchadlo, hladítko, hliníková stahovací lať, hřeben na omítku, koště, mřížková škrabka, škrabka na omítku, pěnové hladítko, zednická lžíce. Vhodná strojní technika.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 6 měsíců
   • Suché, neotevřené originální balení, 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 6,0 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 6,0 kg /m2 /cm tloušťky vrstvy

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.