• Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color

  Číslo produktu 698011

  Epoxy OS Color

  Pigmentovaná stěrka

  Odstín: speciální odstíny od 10 kg | 6980
  Odstín: speciální odstíny od 10 kg | 6980
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,6 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3900 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 340 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1600 mPa s

  Údaje o výrobku

  * Epoxidová malta 1 : 10 se standardním pískem

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Stěrka
  • Plněná stěrka
  • Stěrka do obytných prostor, schválená v systému dle DIBt (AbZ Z-156.605-1594)

  Vlastnosti

  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Pojížditelný paletovými a zvedacími vozíky
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace nebo záškraby Remmers.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

    Při aplikaci v rámci schválených systémů (dle německých předpisů pro stavby) je nutné dodržovat požadavky na podklad a používat výhradně schválené produkty pro dané systémy.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82 : Komp. B 18
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 25 min
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +30 °C

   • Teplota Pochozí po
    +8 °C 48 hodin
    +12 °C 30 hodin
    +20 °C 16 hodin

    Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Zubové hladítko, zubová stěrka, smyčkový válec, jehlový válec, vhodné míchací zařízení

   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Použití
    Plnění plnivem Selectmix 01/03
    Spotřeba pojiva[kg/m²]
    Spotřeba směsi[kg/m²]
    Doporučená zubová lišta

    Spotřeba na

    1 mm tloušťky vrstvy[kg/m²]

    Stěrka

    < 1 mm

    neplněná0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    č. 5
    --

    Stěrka

    cca. 1 mm

    neplněná
    1,3 - 1,5
    1,3 - 1,5
    č. 7
    1,50
    Plněná stěrka
    1 : 0,3
    min. 1,3
    min. 1,8
    č. 25
    1,55
    Plněná stěrka1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,2
    č. 46
    1,65
    Plněná stěrka1 : 0,7
    min. 1,8
    min. 3,1
    č. 55
    1,75

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Málo kryvé odstíny (např. žlurá, červená nebo oranžová, ...) mají lazurovací účinky. Toto je nutné zohlednit při výběru systému a specifikaci.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Aplikace směsi zubového hladítka či rakle. Při zpracování pomocí hladítka / stěrky mohou zůstat viditelné stopy hladítka.

    Pastelové odstíny, malé tloušťky vrstvy, použití písku jiné frakce, stejně jako nižší teploty mohou mít vliv na plnění a výsledný vzhled.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu oděru.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA