• Epoxy Primer PF
 • Epoxy Primer PF
 • Epoxy Primer PF
  • Epoxy Primer PF
  • Epoxy Primer PF
  • Epoxy Primer PF

  Číslo produktu 122431

  Epoxy Primer PF

  Probarvená předplněná penetrace

  Odstín: silbergrau | 1224
  Odstín: silbergrau | 1224
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,62 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 2800 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 100 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,50 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 900 mPa s

  V plně zreagovaném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu > 23 N/mm² *
  Pevnost v tlaku > 72 N/mm² *

  Údaje o výrobku

  * Epoxidová pryskyřičná malta 1 : 5 s normovým pískem

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Pigmentovaný základní nátěr, vyrovnávací vrstva
  • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky
  • Základ v systémech Remmers Deck OS 8 a OS 11a-II a OS 11b-II
  • Základ v systému Remmers Deck OS 14 v souladu s pokyny pro údržbu (směrnice 2016)

  Vlastnosti

  • Mechanicky zatížitelný
  • Velmi dobrá přilnavost k betonu a cementovému potěru
  • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Při použití v systému OS- 8 musí být odtrhová pevnost průměrně min. 2,0 N/mm² (minimální hodnota 1,5 N/mm²).

    Zkušební protokol o zkoušce přídržnosti při zatížení vzlínající vlhkostí dle DIN EN 13578 pro systém OS 8 k dispozici.

    Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

    Betonmax. 4 % hmotnostně

    Cementový potěrmax. 4 % hmotnostně

   • Přípravy

    Podklad připravit pomocí vhodných opatření, jako např. kuličkováním tak, aby byly splněné výše uvedené požadavky.

    Popraskaná nebo vadná místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers (PCC malty či EP malty).

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82,8 : Komp. B 17,2
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 25 min
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
   • Hladítko, zubové hladítko, zubová stěrka, gumová stěrka, váleček na epoxidy, jehlový válec, míchací zařízení, popř. míchačka s nuceným mícháním

   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Základní vrstva pro přesypávané stěrky

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1 : 0,5 (hmotnostně) plnivem nanést na nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného ozubeného hladítka či rakle a popř. odvzdušnit jehlovým válcem.

    Ještě čerstvě položenou směs posypat v přebytku vysušeným křemenným pískem.

    Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

    min. 0,8 - 1,0 kg/m² (včetně plniva)

   • Nivelační vrstva / Vrstva vyrovnávající nerovnosti

    Materiál naplněný až do poměru 1 : 0,5 (hmotnostně) se nanese na plochu vhodným nářadím a odvzdušní jehlovým válcem.

    Na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 1,20 kg/m² pojiva a 0,60 kg/m² plniva Selectmix 01/03

   • Penetrace

    Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

    Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

    Pro vysoce absorpční nebo porézní povrchy je potřebný i druhý nátěr.

    cca 0,40 - 0,60 kg/m² pojiva (dle stavu podkladu)

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

    Slabě krycí odstíny (např. žlutá, červená nebo oranžová, ...) mají lazurovací účinky. To je nutné zohlednit při výběru systému a specifikaci.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    V případě systémů OS-8 zohlednit požadavky příslušných certifikátů.

    Musí být dodrženy požadavky certifikátů příslušných systémů Remmers Deck OS 11.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA