• Epoxy MT 100
 • Epoxy MT 100
 • Epoxy MT 100
 • Epoxy MT 100
 • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100

  Číslo produktu 093611

  Epoxy MT 100

  Rychlá penetrace pro matně vlhké podklady

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,16 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 950 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 0,97 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 200 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,08 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 750 mPa s

  V plně zreagovaném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu cca 20 N/mm² *
  Pevnost v tlaku cca 60 N/mm² *

  Údaje o výrobku

  * Epoxidová pryskyřičná malta 1 : 10 se standardním pískem

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací vrstvy pro podklady s vyšší vlhkostí
  • Pro výrobu odolných malt, potěrů a litých stěrek
  • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky

  Vlastnosti

  • Penetrace v toleranci až 6 % obsahu zbytkové vlhkosti (metoda CM)
  • Dobrá přilnavost na málo savých podkladech
  • Rychlé vytvrzování / tuhnutí
  • Vytvrzuje již od +5 °C
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Bez změkčovadel a nonylfenolů
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Podklad může být matně vlhký, nesmí však vykazovat lesklý kapalný film a neměl by být vystaven větším teplotním výkyvům (tlaku páry). U matně vlhkých podkladů je obecně nutná aplikace ve dvou vrstvách.

    Betonmax. 6 % hmotnostně

    Cementový potěrmax. 6 % hmotnostně

    Podkladní vrstva musí být po dobu užívání izolována proti vzlínající vlhkosti.

    U málo savých podkladů je nutné prověřit, zda jsou únosné pro další vrstvy, doporučujeme učinit zkušební plochu.

    Při aplikaci na mladý beton (v/c < 0,45) musí být beton brousitelný či brokovatelný.

   • Přípravy

    Podklad se připraví pomocí vhodných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny shora uvedené požadavky.

    Popraskaná nebo vadná místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers (PCC malty či EP malty).

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 71 : Komp. B 29
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 25 min
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C, max. +25 °C

   • Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
   • Hladítko, zubové hladítko, zubová stěrka, gumová stěrka, váleček na epoxidy, jehlový válec, míchací zařízení, popř. míchačka s nuceným mícháním

   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

    Díky různé savosti minerálních podkladů je vzhled impregnovaných podkladů flekatý. Není vhodné v případě esteticky náročných ploch.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

  Nástroje, příslušenství a PSA