Industrial hall for car components©

rcc industries

Vysoce odolné průmyslové podlahy

Veškeré podlahy, které nejsou používány k účelům bydlení nebo pro veřejnost, se počítají mezi průmyslové podlahy. Kromě příslušné nosnosti by měla být průmyslová podlaha dlouhodobě odolná vůči nejrůznějším vlivům a vyžadovat přitom jen minimální péči a údržbu.

©

Podlahy s rozmanitým využitím

Pojem průmyslové podlahy je souhrnné označení pro podlahy s různorodým využitím, např.:

 • podlahy ve výrobních halách, průmyslových provozech a laboratořích,
 • podlahy pro dopravní komunikace,
 • podlahy pro skladovací prostory.

Veškeré podlahy, které nejsou používány k účelům bydlení nebo pro veřejnost, se počítají mezi průmyslové podlahy. Kromě příslušné nosnosti by měla být průmyslová podlaha dlouhodobě odolná vůči nejrůznějším vlivům a vyžadovat přitom jen minimální péči a údržbu.

Průmyslová podlaha sestává z několika vrstev. Pro tyto jednotlivé vrstvy jsou sice k dispozici různé normy či směrnice, avšak jedna souhrnná nebo obecná norma pro průmyslové podlahy s různými stavebními strukturami neexistuje.

Na průmyslové podlahy působí plošné nebo bodové zatížení, vznikající v souvislosti se skladovaným zbožím, skladovacími regály, kontejnery a koly vysokozdvižných vozíků a jiných vozidel. Jedním ze zatížení, které se u průmyslových podlah vyskytuje zvláště často, je mechanické namáhání povrchu podlahy. Podle druhů působení se rozlišují:

 • obrus pojezdem (vozidla s relativně tvrdými pneumatikami),
 • klasický obrus (např. chodci, automobily s měkkými pneumatikami, vlečení nákladu),
 • opotřebení nárazem (např. pád nákladu, přejetí okraje spáry nebo nerovnosti terénu vozidlem s tvrdými pneumatikami).

V praxi se nejčastěji vyskytuje namáhání, které je kombinací tří výše uvedených druhů. S ohledem na čím dál přísnější předpisy v oblasti ochrany půdy a ochrany vod získává stále větší význam odolnost průmyslových podlah proti chemickému namáhání, což je druhý nejčastější druh zatížení průmyslových podlah. Podle § 62/63 německého zákona o regulaci vod (WHG) musí být zařízení ke skladování, plnění a manipulaci (LAU systémy) s látkami ohrožujícími vodní zdroje uzpůsobena, instalována, udržována a provozována tak, aby nedošlo ke znečištění vody nebo jinému jejímu zatížení.

©

Oblasti použití

©

Podlaha mechanicky zatížitelná a odolná proti obrusu

Požadavky na podlahové systémy v automobilovém průmyslu, strojírenství a v jejich dodavatelském řetězci jsou různorodé. Na prvním místě v těchto oborech stojí často mechanická zatížitelnost.

Zde používané těžké stroje a zařízení působí na podklad bodovým a plošným zatížením. Pohyblivé součásti strojů a zařízení navíc působí na podlahu nestejnoměrně.

Nevhodné podlahové stěrky mohou být tlakem silně poškozeny, čímž ztratí svou funkčnost. Remmers nabízí pro automobilový a strojírenský průmysl vysoce kvalitní podlahové systémy, které jsou speciálně koncipovány podle individuálních požadavků. Jejich dobrý rozliv zajistí hladký a rovný povrch. Navíc jsou zvlášť bezpečné pro chůzi, odolné proti obrusu, a tím zabezpečují vysokou pracovní bezpečnost a zároveň dlouhodobou životnost.

©

Vodivá a antistatická podlaha

V elektrotechnickém průmyslu hrají důležitou roli speciální podlahové stěrky ESD (ElectroStatic Discharge = elektrostatický výboj). Elektrostatické náboje představují v elektrotechnickém průmyslu všudypřítomný problém a mohou se projevovat různými způsoby. Obvykle lidé získají elektrostatický náboj z podlahy. Když se pak například dotknou opačně nabitého nebo vodivého kovového předmětu, přeskočí náhle mezi člověkem a předmětem elektrostatický náboj.

Tento krátký proudový náraz stačí k tomu, aby trvale poškodil elektronické součástky a komponenty. S vysoce jakostními ESD podlahovými stěrkami od Remmers bude zabráněno přenosům elektrostatických nábojů mezi lidmi a stroji. Tato speciální vlastnost garantuje zdravotně bezpečný a spolehlivý provoz.

©

Neškodná a hygienicky nezávadná podlaha

Potravinářský průmysl je jedním z nejnáročnějších průmyslových odvětví, co se týče podlah. Kromě mechanického namáhání těžkými stroji a chemického zatížení agresivními prostředky zde vládnou enormně přísné hygienické předpisy.

Každodenně jsou zde vyráběny, baleny a skladovány výrobky citlivé na hygienu a čistotu. Proto musí být aplikované podlahové stěrky nepropustné, bezešvé a bezespárové. Nepostradatelnou vlastností je jednoduchost čištění.

Podlahové stěrkové systémy Remmers pro potravinářský průmysl jsou fyziologicky nezávadné, protiskluzové, teplotně stálé, bezespáré a snadno udržovatelné. Dále mají nízký obsah emisí podle směrnice AgBB. V kombinaci s vynikající odolností proti nejrůznějším agresivním složkám obsaženým v potravinách splňují podlahové stěrky Remmers náročné požadavky na podlahovou krytinu v potravinářském průmyslu.

Podlaha nepropustná a odolná vůči chemikáliím

V chemickém a farmaceutickém průmyslu se při výrobě používá velké množství agresivních chemikálií.

Podlahové stěrky ve výrobních halách a laboratořích jsou vystaveny stálému zatížení minerálními oleji, tuky, leptavými kyselinami a louhy. Remmers nabízí speciálně pro tento účel vyvinutá řešení podlahových systémů, které nejenže vykazují vysokou chemickou odolnost, ale navíc jsou nepropustné, extrémně odolné vůči mechanickému zatížení, uzpůsobené pojezdu a přemosťují trhliny. Zajištění bezpečné chůze i za mokra záleží na zvoleném systému, cílem je garantovat vysokou bezpečnost.

Při skladování nebezpečných látek s velmi nízkým bodem vzplanutí je nesmírně důležité používat vysoce kvalitní a elektrostaticky vodivé podlahové stěrkové systémy.

Analýza podkladu. Vyhodnocení stavu. Definice zatížení

Technická analýza

Při výběru vhodného podlahového systému je třeba zvážit celou řadu faktorů. Prvním krokem je analýza podkladu. Například čistě betonová podlaha vyžaduje jiné vlastnosti stěrky než potěr z litého asfaltu. V druhém kroku je třeba zjistit stav podlahy, např. měřením pevnosti povrchu nebo obsahu vlhkosti. Ve třetím kroku musí být přesně definováno zatížení, kterému budou vystaveny podlahy po nanesení stěrky.

©

Metody prozkoumání podkladu

Nejdůležitější součástí průmyslové podlahy je podklad a to, v jakém je stavu. Podklady se rozlišují podle mnoha vlastností, jako např. podle mechanické únosnosti, přídržnosti, obsahu vlhkosti nebo struktury povrchu. Pečlivá analýza a průzkum jsou proto nezbytným předpokladem, aby mohla být zvolena a aplikována optimální systémová skladba pro podlahovou stěrku.

 • Pevnost v tlaku
 • Zkoumání poškozených míst
 • Měření vlhkosti
 • Zkoumání trhlin

Nátěrové systémy – Perfektní řešení pro každou podlahu

Po důkladné analýze vlastností stávajícího podkladu může být vybrán a aplikován vhodný podlahový systém. Druhy podlah sahají od jednoduchých krycích nátěrů přes přesypávané stěrky až po strojně hlazené potěry nebo elektrostaticky vodivé systémy. U speciálních detailů, jako jsou např. pracovní nebo dilatační spáry a přechod na stěny (sokly), mohou být kladeny zvláštní požadavky na systémovou skladbu.

©

Pečeticí vrstvy slouží jako cenově výhodná možnost ochrany podlah s lehkou až střední zátěží a dosahují tloušťky vrstvy až do 0,5 mm.

Vlastnosti:

 • spolehlivě chrání (např. před slabými kyselinami),
 • kopírují struktury podkladu,
 • cenově výhodný.

Použití:

 • podlahy s lehkou až střední zátěží,
 • výrobní a skladovací prostory.

©

Lité stěrky mohou vyrovnávat jen menší nerovnosti. Materiál se rovnoměrně roztírá a rozlévá, čímž vzniká hladký povrch. Vrstva se nanáší v tloušťce do 3 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti:

 • samonivelační,
 • pigmentovaná,
 • střední mechanická a chemická zatížitelnost,
 • střední mechanická a chemická zatížitelnost.

Použití:

 • Prostory bez kluzkých prostředků, kde je požadována bezpečnost chůze,
 • prostory s dynamickou zatížitelností.

©

Přesypávaná stěrka se skládá z tekuté nosné vrstvy, do které se vsypává vhodný materiál (např. křemenný písek nebo tvrzený vsypový materiál) až do jejího nasycení. Po vytvrzení se nepřichycený přebytek odstraní a nanese se vrchní pečeticí vrstva. Tloušťka vrstvy se pohybuje mezi 1,5 a 9 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti:

 • vysoká mechanická, tepelná odolnost v závislosti na systému,
 • individuálně nastavitelný povrch bezpečně,
 • chrání proti uklouznutí.

Použití:

 • Trvale mokré prostory,
 • kovoprůmysl,
 • potravinářský průmysl.

©

Ručně/strojně hlazená stěrka má nejnižší podíl pojiv a jemně laděnou křivku zrnitosti plniv. Maltová směs je stěrkovatelná a poté musí být uhlazena hladítkem. Tloušťka vrstvy je nejméně 4 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti:

 • velmi vysoká mechanická zatížitelnost,
 • vyrovnává větší nerovnosti,
 • protiskluzná,
 • použitelná i na plochách se spádem.

Použití:

 • V prostorech, kde je vyžadována protiskluznost,
 • v prostorech, kde je požadována odolnost proti bodovému zatížení.