Parkhaus©
rcc parking

Ochrana a opravy betonových konstrukcí

Chloridy mohou v železobetonu způsobit značné poškození korozí. Proto musí být beton speciálně chráněn. To platí zejména pro dopravní stavby, jak v oblasti mobilní, tak stacionární dopravy.

Parkhaus©

Beton potřebuje ochranu a musí se opravovat

Nic nevydrží věčně

Výroba pevných stavebních dílců z voděodolně malty a kameniva, které společně vytvrdnou v bednění, zažila svůj průlom již v 1. století našeho letopočtu a stala se znakem pozdní antické architektury v době římského císařství. Z římského betonu, dnes dle Vitruvia také nazývaného „opus caementitium“, byly v té době po celé Evropě budovány fantastické, monumentální stavby, jež je možné obdivovat i po téměř 2000 letech.

Ve středověku tato stavební technologie využívající beton upadla v zapomnění a byla znovu objevena teprve až kolem roku 1700. Od té doby se beton neúprosně stává stavebním materiálem naší doby. I přes vysokou kvalitu a trvanlivost betonu může dojít k jeho poškození, které vyžaduje opravu a dodatečnou ochranu.

U příčin poškození betonu je nutné rozlišovat mezi vlivy prostředí a výrobními vadami. K vlivům prostředí se řadí výfukové plyny, kyselé deště, mrazy a rozmrazovací soli. Přitom se mění chemické vlastnosti tak, že ocelová výztuž začíná v betonu korodovat.
Praskliny vznikající v důsledku smršťování, dutiny, štěrková hnízda a nedostatečné krytí betonu jsou typické výrobní vady, které rovněž podporují korozi výztuže. Kvůli různorodým příčinám a typům poškození železobetonových konstrukcí existují již řadu let různé způsoby oprav. Ty jsou uvedeny např. ve směrnici „Ochrana a opravy betonových konstrukcí (směrnice Údržba)“ německého výboru pro železobeton (DAfStb) a v řadě Euro-norem EN 1504 (v Německu DIN EN 1504) „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“.

Parkhaus©

Poškození betonových konstrukcí

Poškození železobetonových konstrukcí lze rozdělit na poškození samotného betonu – korozi betonu – a poškození související s výztuží – korozi oceli.

Koroze betonu:

Zpravidla se jedná o vnější vlivy, které mohou vést ke zničení betonu. Například:

• zatížení mrazem s rozmrazovacími prostředky a bez nich,

• chemické zatížení,

• opotřebení.

Různé druhy koroze betonu jsou klasifikovány v závislosti na okolních podmínkách, (dle DIN EN 206-1 / DIN 1045-2), kterým je betonový stavební dílec vystaven.

Koroze oceli:

U mladého betonu je ocel chráněna proti korozi vysokou zásaditostí pórové vody (pH ≥ 12,5). V rozsahu těchto hodnot pH se na povrchu oceli vytváří mikroskopicky tenká vrstva oxidu, která prakticky eliminuje rozpouštění železa. Pokud hodnota pH betonu klesne v důsledku karbonatace pod 10 nebo pokud obsah chloridu překročí kritickou mez, „přirozená“ ochrana proti korozi zaniká. V případě současného působení vlhkosti a kyslíku dochází ke korozi oceli. Vzhledem k tomu, že produkty koroze zabírají větší objem než výchozí materiály, dochází v důsledku toho často k odlupování krycího betonu.

Prinzip der Bewehrungskorrosion©

Opravné systémy

Každý případ poškození vyžaduje individuální řešení opravy. Společně s oddělením odborného plánování Remmers Fachplanung je zaručena profesionální oprava pomocí profesionálních systémů.

Společnost Remmers nastavuje v oblasti oprav betonu zcela nová měřítka. Našimi výrobky Betofix lze provést opravu betonu od ochrany proti korozi až po nátěr za pouhý jeden den. To nejen šetří čas, ale i peníze. Betofix navíc vyniká výjimečnými vlastnostmi a zatížitelností. Velmi důležitým parametrem opravných malt pro extrémně namáhané vodní stavby je koeficient migrace chloridů. Chloridy způsobují v železobetonu velmi rychle závažná poškození korozí. Je tedy žádoucí dosáhnout maximální odolnosti proti průniku. Odpovídající testy byly původně vyvinuty pro betonové stavební dílce namáhané slanou vodou. Jejich výsledky lze aplikovat na všechny betonové dílce, které jsou silně zatížené vodou obsahující rozmrazovací soli.

To platí zejména pro dopravní stavby, jak v oblasti mobilní, tak stacionární dopravy. Typickými příklady jsou vícepodlažní garáže a podzemní garáže a zejména pilíře a základové prvky, které jsou často nechráněné a působí na ně rozmrazovací soli, jež se do garáží dostanou z vozidel. Použití Betofix R4 vede k více než čtyřnásobnému prodloužení životnosti bez poškození oproti nejlepšímu srovnatelnému produktu. Betofix R4 prokáže výsledky již po 28 dnech, čímž je více než dvakrát lepší než konkurenční výrobky. S postupující reakční dobou se výsledek ještě zlepšuje.

Řada poškození betonu vzniká v důsledku trhlin a dutin, které umožňují vnikání škodlivých látek do tělesa stavby. Tyto škodlivé vlivy negativně ovlivňující funkčnost betonu, a tím výrazně snižují nosnost konstrukce. Nejčastější příčinou trhlin je smršťování, změna statických podmínek sesedáním, vlastní pnutí stavebního dílce, klimatické výkyvy (zejména mráz) a koroze výztuže. Prostřednictvím injektáže nebo impregnace poškozených míst příslušnými výplněmi trhlin lze opět obnovit plné využití a funkčnost betonu. Aby bylo možné definovat cíle oprav trhlin, jsou nezbytné znalosti vlhkosti na okrajích trhlin, změny šířky trhlin a průběhu trhliny.

Předcházení pronikání vlhkosti do stavebního materiálu je známou metodou ochrany budov po mnoho staletí. Již Vitruvius ve své práci De Architectura Libri Decem (Deset knih o architektuře) popsal použití přírodních olejů pro výrobu vododpudivé, a tím také odolnější malty. Dnes tyto úkoly plní moderní ochranné látky, jejichž účinnost a trvanlivost zajišťují kvalitní účinné složky a pojiva.

Povlaky a impregnace slouží jako ochranná vrstva s různými funkcemi. Kromě ochrany proti pronikání škodlivin do betonu a související regulace rovnováhy vlhkosti a zvýšení elektrického odporu lze také zvýšit fyzikální odolnost. Navíc existuje možnost tuhého nebo pružného přemostění trhliny, a rovněž řada různých provedení s testovanými systémy povrchové ochrany od OS 1 do OS 11.

Chloridy mohou v železobetonu způsobit značné poškození korozí. Proto musí být beton speciálně chráněn. To platí zejména pro dopravní stavby, jak v oblasti mobilní, tak stacionární dopravy.