Číslo produktu 026025

PP Fix

Lepicí malta v systému Power Protect [eco]

LANG_VARIANTE
0260 | šedý (grau)
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Hodnota AW 0,3074 kg/(m²h0,5)
Velikost zrna 0,5 mm
Sypná hmotnost Cca 1,5 kg/dm³
w80 0,0725 m³/m³
Záměsová voda 6,5 - 7,5 l/25 kg
Difuze vodní páry µ 18,7
wsat 0,5044 m³/m³
Tepelná vodivost λ dry 0,497 W/(m•K)

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • pro stěnu v interiéru a strop
 • Lepení vnitřních tepelně izolačních desek Remmers (Power Protect P 25/ P 40 [eco] )
 • Minerální podklady (včetně sírany obsahujících resp. sádrových podkladů), zdicí materiály určené k zaomítání

Vlastnosti

 • Hydraulicky tuhnoucí
 • Neobsahuje minerální vlákna
 • Dlouhá otevřená doba
 • Vysoká protiskluznost a přilnavost lepeného materiálu
 • Paropropustný
 • Vysoce kapilárně aktivní
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Podklad předvlhčit do matně vlhka.

   Silně nasákavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F

   Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • V případě potřeby vyrovnat materiálem nerovnosti podkladu < 8 mm.

   Před aplikací provést z materiálu škrábanou (tmelicí) stěrku.

   Naneste materiál svisle na podklad pomocí zoubkovaného hladítka .

   Zatlačte na desku/panel odspodu.

   Je nutno dosáhnout celoplošného přilepení.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,4 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,4 kg/m²/mm tl. vrstvy, cca 7,0 kg/m² včetně vyrovnávací stěrky

 • Obecné pokyny
  • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Zohledněte směrnici WTA 6-4, vnitřní zateplení dle WTA I: Pokyny pro projektování.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.