• SL Fill Q3

  Číslo produktu 299720

  SL Fill Q3

  Jemná protiplísňová stěrka

  Odstín: SL Fill Q3 | 2997
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Reakce na oheň Tŕída 1
  Velikost zrna 0,5 mm
  Tloušťka vrstvy Jedna vrstva do 3 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Záměsová voda Cca 6,0-6,3 l / 20 kg
  Kapilární absorpce vody w24 13,32 kg/(m²h0,5)
  Difúze vodních par µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Tepelná vodivost λ dry 0,48 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Vyhlazení protiplísňových sanačních systémů
  • Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
  • Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

  Vlastnosti

  • Difuzně otevřený a kapilárně aktivní
  • Necitlivý na vlhkost
  • Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost
  • Nestékavý
  • Použitelný bez penetrace na všechny nasákavé podklady
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Savé omítkové podklady předem navlhčete.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Kontaktní vrstva

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Armovací vrstva

    Materiál nanášejte zubovou stěrkou tak, aby konečná tloušťka vrstvy byla nejméně 3 mm.

    Perlinku zapracovat doprostřed dosud čerstvé armovací vrstvy.

    Pásy tkaniny překrýt nejméně v šíři 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Na dostatečně vytvrzenou výztužnou vrstvu naneste materiál v tloušťce nejméně 2 mm.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Pracovat zčerstva do čerstva, vyvarovat se vytváření napojovacích přechodů.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    V závislosti na okolních podmínkách, ve vytápěných prostorách nebo v případě průvanu chránit fólií apod. před příliš rychlým vysycháním.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, houbové hladítko, škrabák na břizolit

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

    Minimálně 5 mm jako armovací a tenkovrstvá omítka

  • Obecné pokyny
   • Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA