Číslo produktu 040030

SP Prep

Omítkový podhoz podle WTA

LANG_VARIANTE
0400 | šedý (přirozená barva) grau (Eigenfarbe)
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tlaku ( 28 d) CS IV (> 6,0 N/mm²)
Certifikace GG-Cert + WTA
Velikost zrna 3,15 mm
zrnitost podle DIN EN 13139
Tloušťka vrstvy Max. 5 mm
Sypná hmotnost Cca 1,7 kg/dm³
Záměsová voda Ca. 5,0 l/30 kg
Propustnost vodních par (µ) ≤ 15
Hloubka průniku vody Po 1 h > 5 mm

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • Příprava podkladu před natažením minerálních omítek
 • Vyrovnání různé nasákavosti podkladu

Vlastnosti

 • Vysoká přilnavost k podkladu
 • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Nasákavé podklady

   Nanášet síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

    

   Vnitřní izolace a slabě nasákavé podklady

   Nanášet celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Nepoužívat materiál pro vyrovnání nerovností!

   Omítku nanášet po 2-4 dnech.

   Zlepšit přilnavost na hladkém a hustém povrchu pomocí Haftfest (č.výr. 0220).

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Míchadlo, zednická lžíce, ocelové koště, mechanická omítačka, trychtýřová omítací pistole.

   Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 4 - 6 kg / mm tloušťka vrstvy (plně krycí) / m²
  • Celoplošně 4-6 kg/m²

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.