• Marmorkleber

  Číslo produktu 285025

  FL Fix white

  Lepidlo pro obklady a přírodní kámen - bílé

  Odstín: bílá (white) | 2850
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pochůznost / možnost spárování Cca 3 h
  Plná zatížitelnost Cca 24 h
  Vrstva aplikace Max. 15 mm
  Otevřený čas Cca 30 min (v závislosti na teplotě)
  Sypná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 6,75 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Lepení obkladů a dlažeb z přírodního kamene
  • Pokládka keramických obkladů a dlažeb
  • Lepení skleněných mozaik a skleněných obkladů
  • Vnitřní a vnější použití
  • Pro suché a vlhké oblasti, pro oblasti pod vodou
  • Pro vyrovnání podkladu do 5 mm

  Vlastnosti

  • Bílé pojivo
  • Rychlé vázání vody
  • Vysoká přídržnost (C 2)
  • Rychlé vytvrzování (F)
  • Snížený skluz (T) a zvýšená přilnavost
  • Prodloužený otevřený čas (E)
  • Flexibilní lepidlo (S 1)
  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad vyrovnat.

    Silně nasákavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Pro zvýšení přídržnosti provést záškrab.

    Výrobek nanést vhodným hřebenem.

    Obklad lehce vtlačit do čerstvého lepicího lože.

    Čerstvé zbytky lepidla odstranit ihned z povrchu obkladu.

    Spáry zbavit zbytků lepidla.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahřívaných plochách.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    U vytápěných podlah je nutné k zajištění funkčnosti vytvořit pod obkladem souvislou vrstvu lepidla min. 2 mm.

    Při pokládce na původní, pevně uchycené staré obklady vytvořit před pokládkou záškrab.

    U nově vyrobených potěrů je třeba stanovit připravenost k pokládce podle metody CM.

    *Přírodní plniva vedou k malým odchylkám ve spotřebě vody. Optimální spotřeba vody závisí na type stavby a tloušťce vrstvy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, hladítko, stěrka, zubová stěrka

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v suchu min. 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 1,15 kg/m²/mm vrstvy
    4 mm hřebenové zoubkování: cca 2,3 kg/m²
    8 mm hřebenové zoubkování: cca 4,6 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty