• Tiefgrund W

    Číslo produktu 284205

    Primer Hydro F

    Základní nátěr na vodní bázi se zpevňujícím účinkem

    Charakteristické údaje výrobku

    ve stavu při dodání

    Vzhled Namodralý
    Hustota (20 °C) Cca 1,0 g/cm³
    Obsah pevných látek Cca 16%
    Hodnota pH Cca 8
    Nosný materiál Voda

    Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

    Oblast použití

    • podlaha/stěna interiér a exteriér
    • Písčité, savé minerální substráty
    • Pod keramické obklady

    Vlastnosti

    • na vodní bázi
    • Zpevňující povrch
    • Vyrovnává savost
    • Rychle schnoucí
    • Vodný roztok
    • Pracovní příprava
      • Požadavky na podklad

        Suché, čisté, bez prachu a trhlin (kromě vlasových trhlin).

        Bez solí, škodlivých stavbám.

    • Zpracování
      • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
      • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
      • Před použitím protřepejte.

        V závislosti na savosti podkladu nařeďte materiál vodou až v poměru 1:1.

        Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

        Předcházející krok případně opakovat.

    • Pokyny ke zpracování
      • Následné nátěry nanášet až po úplném vyschnutí.

        Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

        Nevytvářejte lesklé povrchy.

        Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vzlínající vlhkost.

        Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochraňte.

      • Sušení

        1 až 6 hodin v závislosti na množství nanášeného materiálu, stavebním materiálu a okolních podmínkách.

    • Pracovní přístroje / čištění
      • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
      • Nízkotlaké stříkací zařízení, plyšový váleček, plochý štětec

      • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    • Skladování / trvanlivost
      • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
      • Doba skladování 12 měsíců
      • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    • Spotřeba
      • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml - 400 ml Total / m²
      • Cca 0,1 - 0,4 l/m²dle podkladu

      • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

    • Obecné pokyny
      • Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

        Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

        Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

        Vždy vytvořte testovací plochy!

    • Pokyny k likvidaci
      • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    • Bezpečnost / pravidla
      • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

    Možné systémové produkty