• FL fix

  Číslo produktu 281725

  FL fix

  Flexibilní lepidlo na dlaždice

  Odstín: šedý (grau) | 2817
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pochůznost / možnost spárování Po cca 12 hodinách
  Vrstva aplikace Do max. 10 mm
  Otevřený čas Cca. 30 minut (v závislosti na teplotě)
  Sypná hmotnost Cca. 1,3 kg/dm³
  Záměsová voda Cca. 6,5 l / 25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Pokládka keramických obkladů a dlažeb
  • Vnitřní a vnější použití
  • Pro suché a vlhké oblasti, pro oblasti pod vodou
  • Spřažená izolace

  Vlastnosti

  • Vysoká přídržnost (C 2)
  • Flexibilní (S 1)
  • Snížený skluz (T) a zvýšená přilnavost
  • Prodloužený otevřený čas (E)
  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Podklad vyrovnat.

    Silně nasákavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Pro zvýšení přídržnosti provést záškrab.

    Výrobek nanést vhodným hřebenem.

    Obklad lehce vtlačit do čerstvého lepicího lože.

    Čerstvé zbytky lepidla odstranit ihned z povrchu obkladu.

    Spáry zbavit zbytků lepidla.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahřívaných plochách.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    *Přírodní plniva vedou k malým odchylkám ve spotřebě vody. Optimální spotřeba vody závisí na type stavby a tloušťce vrstvy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, hladítko, stěrka, zubová stěrka

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,1 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca. 1,1 kg / m² / mm tloušťka aplikace
    Řez 4 mm: cca 1,5 kg / m²
    Řez 6 mm: cca 2,3 kg / m²
    Řez 8 mm: cca 3,0 kg / m²

  • Obecné pokyny
   • Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Charakteristika produktu byla stanovena za laboratorních podmínek při 23 ° C a 50% vlhkosti.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.