• SP_Fill_Q3

  Číslo produktu 040920

  SP Fill Q3

  Minerální štuková a tmelicí omítka

  Varianta:
  0409 | smetanově bílý
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Velikost zrna 0,3 mm
  Kapilární nasákavost w24 >1 kg/m²•h0,5
  Tloušťka vrstvy jedna vrstva 1 - 5 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,1 kg/dm³
  Záměsová voda 6,0-6,4 l/20 kg
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
  • Pro štukování sanačních omítek a minerálních jádrových omítek
  • Minerální tmelicí omítka pro interiér a exteriér

  Vlastnosti

  • Přetíratelný a přelepitelný tapetami
  • Filcovatelný
  • Tl. vrstvy jednovrstvě 1-5 mm
  • Zpracovatelný ručně i strojně
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předem navlhčit.

    Vodoodpudivé podklady předvlhčit vodou se smáčedlem.

    Silně nasákavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Následné zpracování povrchu provádět po zatuhnutí.

    Po vytvrzení je možno provést broušení.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, špachtle.

    Vhodné strojní zařízení.

   • Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm tl.vrstvy, průměrně cca 3,0 kg/m².

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty