• Kiesol Standard

  Číslo produktu 031005

  Kiesol Standard

  Zpevňující mineralizační koncentrát 1K

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled / Odstín Bezbarvý až nažloutlý
  Hustota (20 °C) Cca 1,2 g/cm³
  Hodnota pH Cca 11
  Zpevnění ≤ 5 N/mm²
  Vodoodpudivost w < 0,5 kg/(m²*h0.5)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, pískovec, minerální omítky
  • Dodatečná beztlaková vodorovná izolace zdiva do stupně provlhnutí 80 %
  • Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 %
  • Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva
  • Zušlechtění povrchu

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zpevňující
  • Zužuje póry
  • Vodoodpudivý
  • Zlepšuje přídržnost, odolnost proti otěru a pevnost povrchu
  • Zvyšuje odolnost proti působení chemikálií
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

     

    Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Vrt musí být očištěn od prachu.

    Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

    Podklad musí být čistý a zbavený olejů, tuků a odbedňovacích prostředků.

    Zušlechtění povrchu

    Podklad musí být čistý a zbavený olejů, tuků a odbedňovacích prostředků.

   • Přípravy

    Při nízkotlakových injektážích je třeba povrch zdiva izolovat produkty Kiesol a Dichtungsschlämme min. 30 cm nad a pod úrovní vyvrtaných otvorů.

     

    Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Vyvrtání otvorů: v jedné řadě průměr 12-30 mm, rozestup 10-12,5 cm. Úhel sklonu cca 45 °, hloubka vrtu až 5 cm od konce zdiva.

    U zdiva s tloušťkou nad 0,6 m doporučujeme vrty provádět oboustranně

    U zdiva s velkým počtem dutin provést předem injektáž suspenze do vyvrtaných otvorů s pomocí BSP 3 nebo BSP 6.

    Interval pro následné práce činí min. 7 dnů.

    Po ztuhnutí BSP znovu vyvrtejte vyplněné otvory.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Natírání/ Nalévání do vrtů/Tlaková injektáž/ Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Beztlaková metoda (stupeň provlhnutí < 80 %)

    Vhodné zásobníky, např. Kiesol Dosierkartusche (417301), v případě potřeby vyplnit vícekrát až do nasycení.

    Nízkotlaká metoda (stupeň provlhnutí < 95 %)

    Injektáž provádět vhodnými přístroji a injektážními pakry.

     

    Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

    Aplikovat materiál postupným poléváním, bez použití tlaku a mlžného otryskání, vodorovně seshora dolů.

     

    Zušlechtění povrchu

    Aplikovat materiál postupným poléváním, bez použití tlaku a mlžného otryskání, vodorovně seshora dolů.

    Postup (mokré do mokrého) opakovat tak dlouho, až již nedochází ke vstřebávání materiálu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

     

    Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Po injektáži provést vyplnění vyvrtaných otvorů suspenzí.

    Následně proveďte plošnou izolaci minimálně 30 cm pod a nad rovinu vrtů. Případně přetáhněte na sousední části.

    Nevhodný jako horizontální izolace pro pórobeton a stavební hmoty s obsahem jílu.

     

    Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

    Následné práce provádět čerstvé do čerstvého během doby reakce.

     

    Zušlechtění povrchu

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Nepoužívat na úpravu povrchů, u nichž je důležitý pěkný vzhled.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ Nalévání do vrtů/Tlaková injektáž/ Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Štětec, plošný postřikovač, airless stříkací zařízení, nalévací nádoba, nízkotlaké injektážní zařízení
    Ostatní podle druhu nářadí

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Dodatečná vodorovná izolace:
    Přibližně 1,5 kg/m na 10 cm tloušťky stěny (může se výrazně lišit v závislosti na pórovitosti zdiva).
    Penetrace:
    Přibližně 0,1-0,3 kg/m² (zřeďte 1:1 s vodou).
    Povrchová úprava:
    Přibližně 0,2-0,4 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Je nutné dodržovat pokyny pro projektování injektážního postupu a zpracovávat injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti, certifikované dle Směrnice WTA 4-10.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.