• ECO 1K [basic]

  Číslo produktu 2087210

  BIT 1K [basic]

  Jednosložkový, plastem modifikovaný bitumenový silnovrstvý nátěr s polystyrenem, bez rozpouštědel.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze Plastová bitumenová emulze s polystyrenem
  Hustota hotové směsi Cca 0,65 kg/l
  Úplné proschnutí (20 °C/70 % relativní vlhkosti) Cca 4 dny (v závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce čerstvé vrstvy se může uvedená doba prodloužit či zkrátit)
  Konzistence Pastózní, tixotropní
  Přemostění trhlin ≥ 2 mm
  Vodotěsnost (štěrbinový tlak 1 mm) dle DIN EN 15820 Vyhovuje
  Suchý zbytek Cca 85 obj.%

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna exteriér
  • Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov
  • Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E a W4-E (pouze stříkající voda) podle DIN 18533.
  • Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Nepropustný proti tlakové vodě
  • Vysoce flexibilní, roztažný a přemosťující trhliny
  • Certifikováno, nepropouští radon.
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Srovnaný minerální podklad.

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Betonové podklady v napojení stěna – přesah základu vyprostit a mechanicky vyčistit

    Matně vlhký podklad je přípustný.

    V případě potřeby provést ochranu proti vlhkosti ze strany podkladu.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    V koutech vytvořit fabion vhodnou minerální maltou

    Nerovnosti (prohlubně) > 5 mm vyplnit minerální maltou.

    Nasákavé minerální podklady napenetrujte s Kiesol MB nebo BIT Primer [basic] (1:10 ve vodě).

    Pokud je nutné zpevnění podkladu ( sanace), proveďte základní nátěr přípravkem Kiesol (1:1 s vodou).

    Jako kontaktní vrstvu a pro zabránění vzniku bublin použít záškrab z daného produktu.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Nahazování pomocí zednické lžíce
   • Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.

    Odstranit přischlý materiál, ulpívající na okraji kbelíku.

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Pokud je to nutné, vložit výztužnou složku (tkaninu).

  • Pokyny ke zpracování
   • Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

    Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením a UV zářením.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nahazování pomocí zednické lžíce
   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,3 l / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,2 l/m²/mm suché izolační vrstvy
    Podrobnosti viz tabulka spotřeb v části Příklady použití

  • Příklady použití
   • Vodotěsnost podle tříd
    (dle DIN 18533)

    Tloušťka suché vrstvy
    (mm)
    Tloušťka vrstvy za mokra
    (mm)
    Nanášené množství
    (l/m²)
    Vydatnost balení 30l
    (m²)
    W1-E
    Zemní vlhkost, nezadržená prosakujíci voda

    ≥ 3 cca 3,6 cca 3,6 cca 8,3
    W2.1-E*
    Mírné vystavení tlakové vodě (hloubka ponoru ≤ 3 m)

    ≥ 4 cca 4,8 cca 4,8 cca 6,25
    W3-E
    Netlaková voda na stropních plochách pod zeminou

    ≥ 4 cca 4,8 cca 4,8 cca 6,25

    W4-E
    Stříkajíci voda na soklu stěny


    ≥ 3 cca 3,6 cca 3,6 cca 8,3

    *pouze povrchové těsnění (bez abP podle PG-ÜBB)

    Tloušťka vrstvy podle DIN 18533.

    du = spotřeba pro zatmelení (škrábaná stěrka) cca 0,6 l/m² (v závislosti na podkladu)

    dv = - nevyžaduje se aplikace hladítkem s měrkou vrtsvy

            - bez hladítka s měrkou vrstvy je spotřeba cca 0,5 l/m² (dmin = 4mm)

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Zvláštní ujednání, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA