• WP Flex 1K

  Číslo produktu 044515

  WP Flex 1K

  Pružná těsnící malta 1K

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pokládka obkladů (20 °C) Po 12 h
  Velikost zrna 0,5 mm
  Přídržnost ve spojení s keramickým dílcem ≥ 0,5 N/mm² s Extraflexem
  Tloušťka vrstvy Max. 2 mm za sucha na aplikaci odpovídá přibližně 2,3 mm za mokra
  Nátěr - vrstvy Nejméně 2
  Interval po aplikaci > 4 hodiny při 20 ° C
  Záměsová voda Cca 3,8 l/15 kg
  Zatížení vodou Po 3 dnech

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Hydroizolace novostaveb
  • Dodatečná vnější hydroizolace u stávajících budov
  • Horizontální izolace uvnitř zdiva (mezilehlá) i pod něj
  • Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
  • Spřažená izolace
  • Těsnění nádoby do výšky naplnění max. 3 m

  Vlastnosti

  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Flexibilní
  • Vysoká přilnavost k podkladu
  • Lze jej natírat, stěrkovat
  • Vodotěsné podle DIN EN 14891
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nosné, čisté a bezprašné.

    Neminerální a neporézní podklady je potřeba zdrsnit.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

    Nerovnosti > 5 mm vyplnit vhodnou maltou.

    V případě potřeby provést ochranu proti vlhkosti ze strany podkladu.

    U prostupů zdrsněte novodurové trubky kanalizace smirkovým papírem, očistěte kovové trubky a v případě potřeby obruste povrch.

    W1-E: Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

    Savé minerální podklady penetrovat výrobkem Kiesolem MB.

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírání/ Potěr / Nahazování zednickou lžíci
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Svislá plošná izolace

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Vodorovná plošná izolace

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Druhá vrstva by se měla na první vrstvu aplikovat tehdy, pokud se již první vrstva dalším krokem nepoškodí.

    Po vytvrdnutí izolace se před aplikací potěru položí polyetylenová fólie ve dvou vrstvách jako ochranná a kluzná vrstva.

    Na okrajích je třeba stěrku aplikovat až k horní hraně podlahy, resp. k vodorovné izolaci ve zdivu.

    Detaily napojení / pracovní spáry

    Přemostění rohových a spojovacích spár pomocí systému Tape VF.

    Aplikujte přípravek, použijte pásku Tape VF po celé ploše a bez bublin záhybů ji zapracujte.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

    Míchání v ruce, stejně jako mísení dílčího množství, není dovoleno.

    Aplikovat izolační vrstvy na stranu konstrukce se stykem s vodou (strana pozitivního tlaku vody).

    V případě vlhkého podkladu je před aplikací nutno provést uzavření vlhkosti (pevnou izolační stěrkou).

    Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

    Chraňte suchou izolaci před mechanickým poškozením.

    Izolace není vhodná pod bodové zatížení bez dodatečné výztužné vrstvy pro rozložení zatížení.

     

    Montáž keramických obkladových prvků

    Pokládka obkladových prvků je možná, jakmile je izolace pochozí.

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ Potěr / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, štětka, štětec, hladítko, koště na stěrkování, stěrka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Pokud je skladován v neotevřeném originálním obalu na chladném a suchém místě a chráněn před mrazem, je doba použitelnosti 1 rok.

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Příklady použití
   • Schichtdicken und Verbrauch bei der Anwendung im Innen- und Außenbereich

    Vodotěsnost podle tříd  DIN 18533

    Tloušťka suché vrstvy (mm)Tloušťka vrstvy za mokra (mm)Nanášené množství (kg/m²)  
    Vydatnost 15 kg (PE-Sack) (m²)
    Utěsnění ve zdivu a pod zdivem≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Odstřikující voda/utěsnění soklu≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Zemní vlhkost, nezadržená prosakující voda≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Zadržená prosakující voda a tlaková voda≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Vysoké působení tlakové vody (hloubka ponoření >3 m)≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV-F) nach DIN 18534
    ≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8


  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA