Číslo produktu 181005

Kiesol

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Vzhled / Odstín Bezbarvý nebo se žlutým nádechem
Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³
Hodnota pH Cca 11
Zpevnění ≤ 5 N/mm²
Vodoodpudivost w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
Propustnost vodních par (µ) > 90 %

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha/stěna interiér a exteriér
 • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, pískovec, minerální omítky
 • Dodatečná beztlaková vodorovná izolace zdiva do stupně provlhnutí 80 %
 • Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 %
 • Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva
 • Zušlechtění povrchu

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Zpevňující
 • Zužuje póry
 • Vodoodpudivý
 • Brzdí pronikání škodlivých solí
 • Zlepšuje přídržnost, odolnost proti otěru a pevnost povrchu
 • Zvyšuje odolnost proti působení chemikálií
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

    

   Dodatečná vodorovná izolace zdiva

   Vrt musí být očištěn od prachu.

   Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

   Podklad musí být čistý a zbavený olejů, tuků a odbedňovacích prostředků.

   Zušlechtění povrchu

   Podklad musí být čistý a zbavený olejů, tuků a odbedňovacích prostředků.

  • Přípravy

   Dodatečná vodorovná izolace zdiva

   Injektážní plochu přehradit nejméně 30 cm nad a pod řadou vrtů (Kiesol MV 1:1 a tuhá těsnicí hmota).

   Vyvrtání otvorů: v jedné řadě průměr 12-30 mm, rozestup 10-12,5 cm. Úhel sklonu cca 45 °, hloubka vrtu až 5 cm od konce zdiva.

   U zdiva s tloušťkou nad 0,6 m doporučujeme vrty provádět oboustranně

   U zdiva s velkým počtem dutin provést předem injektáž suspenze do vyvrtaných otvorů s pomocí BSP 3 nebo BSP 6.

   Po ztuhnutí BSP znovu vyvrtejte vyplněné otvory.

   Interval pro následné práce činí min. 7 dnů.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
  • Natírání/ Nalévání do vrtů/Tlaková injektáž/ Nízkotlaké stříkání/rozprašování
  • Dodatečná vodorovná izolace zdiva

   Beztlaková metoda (stupeň provlhnutí < 80 %)

   Vhodné zásobníky, např. Kiesol Dosierkartusche (417301), v případě potřeby vyplnit vícekrát až do nasycení.

   Nízkotlaká metoda (stupeň provlhnutí < 95 %)

   Injektáž provádět vhodnými přístroji a injektážními pakry.

    

   Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

   Materiál nanášejte po částech až do nasycení.

   V případě potřeby: vysoce savé podklady předem navlhčete vodou.

    

   Zušlechtění povrchu

   Materiál aplikujte po částech.

   Postup (mokré do mokrého) opakovat tak dlouho, až již nedochází ke vstřebávání materiálu.

 • Pokyny ke zpracování
  • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    

   Dodatečná vodorovná izolace zdiva

   Po injektáži provést vyplnění vyvrtaných otvorů suspenzí.

   Nevhodný jako horizontální izolace pro pórobeton a stavební hmoty s obsahem jílu.

    

   Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

   Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

   Penetraci nenechte zaschnout.

   Následné práce provádět čerstvé do čerstvého během doby reakce.

    

   Zušlechtění povrchu

   Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

   Nepoužívat na úpravu povrchů, u nichž je důležitý pěkný vzhled.

   Doporučujeme vytvořit zkušební plochy.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/ Nalévání do vrtů/Tlaková injektáž/ Nízkotlaké stříkání/rozprašování
  • Štětec, injektážní stříkačka, stříkací zařízení airless, nalévací nádoba, nízkotlakové injektážní přístroje a další nářadí dle katalogu nářadí Remmers

  • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

 • Spotřeba
  • podle aplikace / m²
  • Dodatečná vodorovná izolace:
   Cca 1,5 kg /m na 10 cm tloušťky stěny (může se výrazně lišit v závislosti na porozitě zdiva)
   Penetrace:
   Cca 0,1- 0,3 kg/m² (ředit vodou v poměru 1:1)
   Zušlechtění povrchu:
   Cca 0,2 - 0,4 kg/m²

 • Obecné pokyny
  • Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

   Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

   Je nutné dodržovat pokyny pro projektování injektážního postupu a zpracovávat injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti, certifikované dle Směrnice WTA 4-10.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.