Číslo produktu 043025

WP Sulfatex

Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům

LANG_VARIANTE
0430 | šedý (grau)
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tahu za ohybu (28 d) cca 6 N/mm²
Odolnost vůči chemikáliím XA2
Pevnost v tlaku ( 28 d) cca 30 N/mm²
Barva šedá
Záměsová voda 20-21 % odpovídá 5,0 l / 25 kg
Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
Difuze vodní páry µ < 200

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha/stěna interiér a exteriér
 • Dodatečná hydroizolace sklepů
 • Dodatečná hydroizolace soklů
 • Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody
 • Ochrana proti provlhčení ze strany podkladu při izolování pod terénem
 • Části stavby v kontaktu s pitnou vodou
 • Podklady zatížené solemi
 • Minerální izolační stěrka ve vodním stavitelství dle DIN 19573

Vlastnosti

 • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Nepropustný proti tlakové vodě
 • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
 • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
 • Otevřen difúzi vodních par
 • Chemická odolnost podle DIN 4030 až do stupně napadení: XA2
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   Předem navlhčete vysoce savé podklady.

  • Přípravy

   Odstranit starou omítku minimálně 80 cm nad viditelnou úroveň vlhkosti.

   V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

   Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

   Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

   W1-E: Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

   Izolace proti solím

   U podkladů obsahujících soli proveďte předběžnou úpravu pomocí přípravků Sulfatex LQ a Salt IH.

   Penetrace exteriér:

   Minerální podklady napenetrujte Kiesolem (1: 1 vodou) nebo Kiesol MB.

   Penetrace interiér:

   Minerální podklady napenetrovat s Remmers Kiesol (1:1 s vodou)

   Izolace v oblasti styku s pitnou vodou

   Na připravený a předem navlhčený podklad bez základního nátěru naneste nátěr ve třech vrstvách.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Natírání / stříkání
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu musí být min.+5 °C až +30 °C.

  • Materiál naneste ve dvou vrstvách metodou čerstvé do čerstvého.

    

   Adhezní můstek pod omítku
   Bezprostředně před nanesením omítky naneste vrstvu stěrky WP Sulfatex. Alternativa: do čerstvé vrstvy WP Sulfatex naneste celoplošný podhoz SP Prep. Po jeho vyzrání nanášejte omítku.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nezpracovávat na přímém slunci.

   Celková tloušťka vlhké vrstvy nesmí překročit 5 mm.

   Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

   Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání / stříkání
  • Míchadlo, malířská štětka, zednická štětka, vhodné strojní zařízení.

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

 • Příklady použití
  • Tloušťka
   vrstvy a spotřeba při aplikaci v interiéru a exteriéru

   Vodotěsnost podle tříd

   (DIN 18533)

   Třída zatížení WTA 4-6-14

   Min.
   tloušťka suché vrstvy (mm)

   Aplikované
   množství


   čerstvé malty

    (kg/m²)

   Spotřeba
   práškové směsi (kg/m²)

   Vydatnost
   25 kg (papír.pytel) (m²)

   W4-E Odstřikující voda na soklech a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem v kontaktu se zeminou

   Odstřikovaná
   voda/izolace soklu

   ≥ 2,0
   ca. 4,0
   ca. 3,2
   ca. 7,5
   W1.1-E/W1.2-E Zemní vlhkost a netlaková voda
   Zemní vlhkost a netlaková voda
   ≥ 2,0
   ca. 4,0
   ca. 3,2
   ca. 7,5
   W2.1-E Mírné působení tlakové vody (hloubka založení< 3 m pod úrovní terénu)
   Hromadící
   se průsaková voda a tlaková voda

   ≥ 3,0
   ca. 6,0
   ca. 4,8
   ca. 5,0
   ----
   Vodní
   nádrže s hloubkou vody až 10 metrů

   ≥ 3,0

   ca. 6,0
   ca. 4,8
   ca. 5,0

 • Obecné pokyny
  • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Zvláštní ujednání a osvědčení o vhodnosti (AbP) jsou k dispozici na www.remmers.com.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.