Číslo produktu 042825

WP Top [basic]

Vodonepropustná malta

Varianta:
0428 | šedá (grau)
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Reakce na oheň Třída A1
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm² (odpovídá CS IV)
Dynamický modul pružnosti ≥ 10000 N/mm²
Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,9 kg/dm³
Velikost zrna 2 mm
Kapilární absorpce vody ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
Tloušťka vrstvy Jedna vrstva 10 - 30 mm
Sypná hmotnost Cca 1,65 kg/dm³
Záměsová voda 4,1 - 5,2 l/25 kg

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • Vnitřní hydroizolace v systému Remmers [basic]
 • Vyrovnávání minerálních podkladů
 • Vodonepropustná omítková a zdicí malta

Vlastnosti

 • Nepropustný pro vodu
 • Nestékavý
 • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
 • Odolný proti vodě, povětrnostním vlivům a mrazu
 • Hydrofobní
 • Vhodný pro strojní zpracování
 • Vlákny vyztužený
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být rovný, nosný, čistý, bezprašný a zbavený oleje, mastnoty a separačních látek.

  • Přípravy

   Staré, poškozené omítky, nátěry a povlaky odstraňte nejméně 80 cm od poškozeného místa a poškozené spáry vyškrábejte do hloubky asi 2 cm.

   Penetrace

   Rovnoměrně naneste produkt Kiesol (1:1 s vodou).

   Vysoce savé podklady předem navlhčete vodou.

   Podklady zatížené solí v případě potřeby předupravte produktem Salt IH a/nebo Sulfatex LQ (bez použití produktu Kiesol).

   Adhezní můstek

   Smíchejte WP Top [basic] do kašovité konzistence a naneste na ještě matný vlhký základní nátěr jako spojovací můstek.

   Alternativně: Na již vyrovnaný povrch aplikujte adhezní můstek z produktu WP Sulfatex nebo SP Prep.

   Vyrovnání povrchu

   Nerovnosti, prohloubeniny > 5 mm a spáry vyrovnejte pomocí WP Top [basic].

   Omítka se nanáší do čerstvého adhezního můstku, resp. po 2-4 dnech, pokud se jako adhezní můstek používá SP Prep.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Produkt nanášejte pomocí vhodného nářadí nebo strojů v jedné nebo dvou vrstvách o tloušťce vrstvy min. 10 až max. 30 mm.

   Při dvouvrstvé aplikaci první vrstvu zdrsněte hřebenovou špachtlí a druhou vrstvu naneste až po dostatečném zaschnutí.

   Po aplikaci stáhněte povrch latí.

   Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

   Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkovým škrabákem. Další vrstvy nanášejte po 2-7 dnech.

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

   Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, plastová deska, mřížkový škrabák, zubová stěrka, stahovací lať

   Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy resp. cca 1,6 kg/dm³

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.