Číslo produktu 040220

SP Top White

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA

LANG_VARIANTE
0402 | bílý (weiß)
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Certifikace GG-Cert + WTA
Velikost zrna 1,25 mm
velikost zrna podle DIN EN 13139
Kapilární nasákavost w24 ≥ 0,3 kg/m²
Porozita > 50 obj.%
Tloušťka vrstvy Jednovrstvá 10 - 30 mm, dvouvrstvá až 40 mm
Sypná hmotnost Cca 0,9 kg/dm³
Záměsová voda Cca 5,8 l / 20 kg
Propustnost vodních par (µ) ≤ 15
Hloubka průniku vody Po 24h < 5 mm
Třída pevnosti v tlaku CS II (tj. 1,5 - 5,0 N/mm²)

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • Sanace, renovace a obnova vlhkého zasoleného zdiva a fasád
 • Vnitřní omítky ve sklepích, starých stavbách a fasády
 • Při vysokém zasolení v kombinaci s SP Levell (č. 0401)
 • Jako podkladní nebo svrchní omítka jednovrstvě

Vlastnosti

 • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
 • Otevřen difúzi vodních par
 • Tloušťka aplikace jedné vrstvy do 30 mm
 • Vhodný pro strojní zpracování
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

   Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

   Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

   Podklady: savé

   Nanášet SP Prep rapid síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

   Alternativně: Naneste SP Top White jako kontaktní vrstvu.

   Podklad: slabě nasákavý

   Nanášet SP Prep nebo SP Prep rapid celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

   Alternativně: Naneste SP Top White jako kontaktní vrstvu.

   Podklad: Minerální izolační stěrka

   Nanést přípravek SP Prep celoplošně jako plně krycí spojovací můstek metodou čerstvé do čerstvého do poslední vrstvy stěrky.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Kontaktní vrstva

   Naneste produkt vhodným nástrojem.

   Jednovrstvě

   Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

   Dvouvrstvě

   První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

   Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

   Alternativně nanést celkově tl. vrstvy ve 2 vrstvách čerstvý do čerstvého s vložkou armovací tkaniny (Tex 6,5/100, č. výr. 0236).

   Pásy tkaniny překrýt nejméně v šíři 10 cm.

   Povrch stáhnout latí.

   Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

   Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břizolit po dostatečném vyschnutí.

   Hydrofobní podklady před další opravou omítky predvlhčete vodou se smáčedlem.

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané, šmíšené zdivo) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

   V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

   Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

   U větších vrstev o tloušťce 10 - 30 mm je vhodné nanášet maltu formou „čerstvé na čerstvé“.

   Práce na škrábaných površích mohou pokračovat po 24-48 hodinách.

   Na vyhlazených površích lze pokračovat po min. 14 dnech.

   Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

   Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-20/D.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

   Opracování strojem může vést ke změnám charakteristik, specifických pro daný produkt, jako je pevnost, obsah vzduchových pórů atd.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Cca 8,8 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.