Číslo produktu 714701

Aqua AG-26-Allgrund

Základní nátěr na kovy, tvrdé plasty & dřevo, s ochranou proti korozi & izolujicí proti látkám obsaženým ve dřevě

Odstín: weiß | 7147
Odstín: weiß | 7147
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Hustota (20 °C) Cca 1,26 g/cm³
Zápach Mírný
Viskozita Tixotropní, cca 1500-2000 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Základní nátěr a mezivrstva
 • Kovové podklady, např. (pozinkovaná) ocel, hliník, měď, mosaz
 • Tvrdé plasty
 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin jako jasan, hevea, dub, whitewood/yellow poplar
 • Masivní dřevo & dýhy

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
 • Ochrana proti korozi C3 podle DIN EN ISO 12944-6
 • Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě při světlých krycích nátěrech
 • Různé možnosti přelakování: (Systémové produkty)
 • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   Dřevo v interiéru: vlhkost dřeva 8 - 12%

  • Přípravy

   Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

   Dřevo v exteriéru:

   Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

   Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

   Dřevo v exteriéru, které má být chráněno před hmyzem, hnilobou a zamodráním, ošetřete nejdřív pomocí Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* odpadá pro dřevo v interiéru. (* Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu!)

   Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

   Dřevo v interiéru:

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/povrch omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890.

   Jehličnaté dřevo: broušení dřeva P 80 - 120.

   Všechny ostatní povrchy: brus P 180 - 320.

   Železo, ocel:

   Důkladně očistěte od rzi. Odstraňte okuje a zbytky po válcování (ruční odstranění rzi, stupeň čistoty SA 3). Nejlepší výsledek se dosáhne pískováním na stupeň čistoty SA 2,5. (DIN EN ISO 12944-4).

   Zinek (pozinkovaná ocel):

   Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

   Hliník:

   Očistěte ředidlem V101 nebo V-890, případně čisticími prostředky na bázi kyseliny fosforečné. Dodržujte předpisy z BFS-směrnice č. 6.

   Těsnění:

   Vrstvy z tvrdého PVC, PUR, polyesteru, akrylátu a melaminu (Resopal) očistěte ředidlem V101 nebo V-890 a brusným rounem.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Materiál dobře promíchejte.

   Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

   Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 100 - 140 bar,
   tlak přídavného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

   Airless stříkání: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 100 - 140 bar.

   Pistole s pohárkem: tryska 2,5 mm, tlak přídavného vzduchu: 2-3 bar.

   Po zaschnutí a mezibroušení naneste povlak laků na bázi vody nebo rozpouštědel.

   Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 6 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

   Nezpracovávejte při teplotě pod + 5 ° C.

   Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

  • Sušení

   Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
   Brousitelný: cca 4 hodiny
   Přelakovatelný: cca 6 hodin

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Pro rychlejší schnutí lze povlak ošetřit v sušárně při max. teplotě 60 °C.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

  • Ředění

   V případě potřeby až 5% vody (pistole s pohárkem až 10% vody).

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Akrylový štětec/štetiny se syntetického vlákna, barevný váleček z mikrovlákna, pistole s průtokovým pohárkem

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 100 ml / m² na pracovní postup
  • Adhezní základ: 1 x 100 ml/m²
   2 pracovní nátěry jsou nutné jako ochrana proti korozi a jako izolace proti látkám obsažených ve dřevě (2 x 100 ml/m²)
   Jako izolační plnič na dřevo v interiéru: 2 x 200 - 250 ml/m²

 • Obecné pokyny
  • Izolace pryskyřice a látek obsažených ve dřevě.

   Pro co nejlepší izolaci ve vodě rozpustných látek obsažených ve dřevě (plocha a větve) je důležité dodržení všech informací k zpracování, nanášeného množství a dobu schnutí u ošetřovaného prvku.

   Následné vrchní nátěry pak již nejsou narušovány látkami obsaženými ve dřevě.

    

   Pro získání efektivního izolačního účinku jsou nutné minimélně 2 nátěry daným výrobkem.

   V případě, že jste dodrželi veškerá doporučení a i nadále vznikají zabarvení, doporučujeme Vám konzultaci s naším RTS - Remmers technickým oddělením.

   Výstup pryskyřice je přirodzený proces a nelze mu zabránit ani pomocí nátěrů, viz BFS-Merkblatt (list) Nr. 18.

    

   Menší rozředění produktu, příliš vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení k natíraní, nanášené množství a doba schnutí mohou značně snížit izolační vlastnosti. Při nátěrových systémech na vodní bázi hrozí vždy zbytkové riziko ohledně vytékání (prosakování) látek obsažených ve dřevě.

    

   Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    

   Přilnavost k podkladu a přilnavost systémových produktů.

   Nízké teploty, nízká výměna vzduchu a vysoká vlhkost vedou ke zpoždění sušení a mohou oddálit dosažení konečné pevnosti lepidla až o 7 dní. To platí zejména pro barevné odstíny.

   U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

   Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.