• Rofalin Acryl
 • Rofalin Acryl
  • Rofalin Acryl
  • Rofalin Acryl

  Číslo produktu 232303

  Rofalin Acryl

  Barva na ochranu dřeva a jiných podkladů před povětrnostními vlivy v interiéru i exteriéru

  Odstín: anthrazitgrau (RAL 7016) | 2323
  Odstín: anthrazitgrau (RAL 7016) | 2323
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,15 - 1,24 g/cm³
  Zápach Slabý, charakteristický
  Stupeň lesku Matný
  Viskozita (20 °C) Cca 2.700 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Zinkové okapy a plech
  • Řada jiných podkladů

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce krycí
  • Neloupe se
  • Odolný vůči zásaditým látkám, vhodný i pro minerální podklady
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Rychle schne
  • Odolné vůči otěru
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Dřevěný podklad:

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, a/nebo dřevokazným hmyzem, předem ošetřete vhodným přípravkem na ochranu dřeva* (viz systémové produkty). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Aby se zabránilo pronikání barevných složek obsažených ve dřevě, proveďte při použití tohoto produktu v bílé barvě nebo světlých odstínech základní nátěr přípravkem Aqua AG-26 Allgrund.

    Aby se zabránilo znečištění sousedících stavebních prvků látkami obsaženými ve dřevě (např. u výplní v hrázdění), ošetřujte dřevo ze všech stran.

    Všechny zvětralé karbolinové nátěry přetírejte pouze pomocí tmavých barevných odstínů, vždy provádějte zkušební nátěry.

    Zinek (pozinkovaná ocel):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

    V případě zvýšeného mechanického zatížení použijte jako základní nátěr výrobek Aqua AG-26.

    Minerální podklady:

    Podklady připravujte podle předpisů (DIN 53778) - disperzní laky odolné vůči oděru a počasí.

    Staré betonové povrchy důkladně očistěte od řas a mechu, podklad nechte dobře vysušit.

    Vyhlaďte poškozená místa v omítce.

    Materiály pro úpravu starých olejových nátěrů vyzkoušejte na zkušební ploše.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte a ihned naneste pomocí štětce nebo válečku.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

    Nátěr je závislý na podkladu – viz příklady použití.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2-4 hod
   • Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    U bílých nebo světlých odstínů aplikujte 2 základní nátěry přípravkem Aqua AG-26-Allgrund.

    Teprve během schnutí vznikne barevný odstín shodný se vzorkem.

    Zabraňte kontaktu lak na lak např. při stohování.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

    Při použití ve vnitřních prostorech zajistěte dostatečné větrání.

   • Sušení

    2-4 hodiny při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzudchu.
    Dřevo v exteriéru chraňte po nátěru min. 4 hodiny před deštěm (nebezpečí vymytí barvy).

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Akrylový štětec/štětiny z umělého vlákna, plochý štětec, pěnový váleček z mikrovlákna

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 - 100 ml/m² na jeden nátěr
    V případě přednátěru pomocí Aqua AG-26-Allgrund (u světlých barevných odstínů): 1 x 100 ml/m²

    Provedení závislé na podkladu - viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Příklad použití
    Impregnace
    Základní nátěr
    Mezivrstva
    Konečný nátěr
    Dřevěné podklady:
    neopracované dřevo,
    staré zvětralé dřevěné
    podkaldy, renovační
    nátěry na disperzní
    barvě, laky a lazury na
    ochranu dřeva

    V případě potřeby pomocí prouktu

    Aqua IG-15-Imprägniergrund
    IT (pouze v exteriéru)

    Aqua AG-26- Allgrund
    nebo
    Rofalin Acryl
    Aqua AG-26- Allgrund nebo
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Zinek (pozinkovaná ocel):
    Zinek, pozinkovaná
    ocel a tvrdé PVC,
    renovační nátěr na starý
    nátěr
    --
    Aqua AG-26-Allgrund
    (při zvýšeném
    požadavku)
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Minerální podklady: vláknitý cement
    --
    1-2 x Primer HF
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Pohledový beton,
    beton bez pórů
    --
    Primer HRofalin Acryl zředěn pomocí 10 % vody
    Rofalin Acryl
    Staré omítky,
    exteriér (pískové omítky, nosné omítky)
    --
    Pískové, křídové
    omítky pomocí
    Primer HF
    Nosné omítky
    pomocí
    Primer H
    Rofalin Acryl zředěn pomocí 10 % vody
    Rofalin Acryl
    Nosné omítky, interiér
    (sádrová omítka,
    vápenné malty a
    omítky, pohledové
    zdivo)
    --
    Rofalin Acryl zředěn pomocí 10 % vody
    --
    Rofalin Acryl
    Renovační nátěry na nosných starých
    disperzních
    nátěrech,
    umělohmotné
    omítky
    --
    --
    Rofalin Acryl zředěn pomocí 10 % vody
    Rofalin Acryl
    Sádrokarton
    --
    Primer Hydro F
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Tapety
    --
    Rofalin Acryl
    --
    Rofalin Acryl

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.