Oblast použití

 • Tekutá malta v chemicky a tepelně silně namáhaných systémech
 • Nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky v chemicky a tepelně namáhaných systémech

Vlastnosti

 • Vysoká chemická odolnost
 • Velmi vysoká mechanická odolnost
 • Prostupný pro vodní páry
 • Tepelná odolnost až do 120 °C
 • Zatížení teplotním šokem až do 160 °C (v závislosti na systému)
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Jako podklady jsou povolené pouze betonové a spojené (spřažené) potěry s penetrací Crete TF 60 nebo Crete FP.

   Podklad opatřený základním nátěrem bez pórů, musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat volné části, prach, oleje, maziva, oděr z pryže, ani jiné separační látky.

   Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

   Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 20 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 10 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Hladítko, rakle, jehlový válec, míchací zařízení, míchačka s nuceným oběhem

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 6 měsíců
  • Skladujte v originálních neotevřených obalech na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem, trvanlivost nejméně 6 měsíců pro složku A, nejméně 12 měsíců pro složky B a C a nejméně 18 měsíců pro složku D.

 • Spotřeba
  • 12 - 18 kg/m²

 • Příklady použití
  • Nanášení

   Materiál naneste na připravený povrch vhodnými prostředky, např. hladítkem nebo raklí.

   Okamžitě pomalu převálečkujte jehlovým válcem (max. jednou křížem).

   12 - 18 kg/m²

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Materiál naneste na připravený povrch vhodnými prostředky, např. hladítkem nebo raklí.

   Okamžitě pomalu převálečkujte jehlovým válcem (max. jednou křížem).

   Ještě čerstvě položenou směs ihned posypte v přebytku doporučeným posypovým materiálem.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   12 - 18 kg/m²

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.

   Pro ohraničení úseků je třeba provést prořezávané kotevní drážky. (Šířka / hloubka drážky odpovídá dvojnásobku tloušťky vrstvy systému).

   Obecně jsou PU betony funkční podlahové stěrky (nízke nároky na vzhled) obecně nejsou barevně stálé.

   I při správném řemeslném položení nelze vyloučit barevné rozdíly, stopy pokládky, tvorbu pruhů a lehké tvoření kaluží.

   Díky rychlé reakční době je nutná důkladná příprava a plánování pokládky.

   Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

   V případě přesypávaných stěrek ihned zasypte, abyste zajistili bezpečné spojení přesypu.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Chemická odolnost se posuzuje v závislosti na teplotě nosného média (viz seznam chemické odolnosti).

   U protiskluzových povlakových systémů je ve srovnání s hladkými nátěry třeba počítat s náročnějším čištěním, takže by se měly použít čističe s měkkými kartáči.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty