Číslo produktu 697626

Epoxy AS Color

Elektrostaticky vodivá stěrka

Odstín: lichtgrau (RAL 7035) | 6976
Odstín: lichtgrau (RAL 7035) | 6976
Vyberte barvu
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,6 g/cm³
Viskozita (25 °C) 3900 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
Viskozita (25 °C) 340 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1600 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Tvrdost dle Shore D po 28 dnech > 78

* Třída požární zkoušky v definovaných systémech (viz zkušební protokol o požární klasifikaci: vodivé systémy Remmers).

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Elektrostaticky vodivá stěrka

Vlastnosti

 • Elektrostaticky vodivý
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Test kompatibility nátěrů
 • Volitelně protiskluzový (v systému)
 • Pojízdný paletovými a zvedacími vozíky
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace nebo záškraby Remmers.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   Výrobek Remmers Epoxy Conductive nanášejte jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 82 : Komp. B 18
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 25 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Zubové hladítko, zubová stěrka, smyčkový válec, ocelový jehlový válec, vhodné míchací zařízení

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady aplikací

 • Příklady použití
  • Nanášení

   Uvedené přibližné množství spotřeby se vztahuje na hladké a zarovnané podklady.

   Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

   Pak přepracujte smyčkovým válečkem nebo kovovým jehlovým válcem.

   Cca 1,8 - 2,5 kg/m² pojiva

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Materiál naneste na připravený povrch, rozetřete vhodným ozubeným hladítkem/ozubenou stěrkou a v případě potřeby přepracujte válečkem s hroty.

   Do ještě čerstvé základní vrstvy nasypte v nadměrném množství Ceramix Conduct 04/08.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   Cca 1,4 kg/m² pojiva a
   5 - 6 kg/m² Ceramix Conduct 04/08

  • Krycí nátěr/top coat

   Materiál rovnoměrně naneste na připravenou plochu gumovou stěrkou a následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

   Cca 0,6 - 0,7 kg/m² pojiva

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Vodivost povlaku je zajištěna uhlíkovými vlákny. Tyto jsou v dobře kryjících a tmavších odstínech jen málo patrné. Kvůli viditelnosti uhlíkových vláken a možnému prosvítání černé příčně vodivé vrstvy nepoužívejte odstíny se slabou krycí schopností.

   V případě světlých odstínů pečetících nátěrů může být krycí schopnost omezena vzhledem k vlastní barvě vsypového granulátu.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Malá tloušťka vrstvy, spády a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).