Číslo produktu 639411

Epoxy BS 3000 AS

Elektrostaticky vodivý, pigmentovaný pečeticí nátěr

Odstín: speciální odstíny od 100 kg | 6394

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Svodový odpor < 10^6 Ω ( systémový odpor)
Obsah pevných látek 65 M-%

Složka A

Hustota (20 °C) 1,4 g/cm³
Viskozita (25 °C) 400 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
Viskozita (25 °C) 200 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
Viskozita (25 °C) 750 mPa s

* Třída požární zkoušky v definovaných systémech (viz zkušební protokol o požární klasifikaci: vodivé systémy Remmers).

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Pečeticí nátěr v elektrostaticky vodivých systémech

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Prostupný pro vodní páry
 • Hedvábny lesk
 • Elektrostaticky vodivý
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace nebo záškraby Remmers.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   Výrobek Remmers Epoxy Conductive nanášejte jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 80 : Komp. B 20
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Doba zpracování 30 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Hladítko, epoxidový váleček, vhodné míchací zařízení

  • GR_B_2

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

 • Spotřeba
  • Vid příklady použití

 • Příklady použití
  • Pečetící nátěr

   Materiál naneste sytě na podklad. Materiál naneste vhodným přípravkem, např. gumovou stěrkou a převálečkujte epoxidovým válečkem.

   max. 0,30 kg/m² pojiva

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Vzhledem k černé příčně vodivé vrstvě nepoužívejte odstíny se slabou krycí schopností.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Na povrchu jsou viditelná uhlíková vlákna. Jsou možné svazky uhlíkových vláken související se zpracováním.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Aby bylo dosaženo rovnoměrného povrchu, je třeba vzít v úvahu příslušný stupeň drsnosti.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

Možné systémové produkty