Číslo produktu 668726

Epoxy ESD Color 2K

Průmyslová podlaha splňující požadavky ESD

Button CSM Epoxy ESD Color 2K Particle: ISO 5 Button CSM Epoxy ESD Color 2K Outgassing VOC
Odstín: lichtgrau (RAL 7035) | 6687
Odstín: lichtgrau (RAL 7035) | 6687
Vyberte barvu
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,61 g/cm³
Viskozita (25 °C) 4000 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,06 g/cm³
Viskozita (25 °C) 120 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,47 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1200 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu > 23 N/mm²
Pevnost v tlaku 70 N/mm²
Tvrdost dle Shore D po 28 dnech Cca 75

* Třída požární zkoušky v definovaných systémech (viz zkušební protokol o požární klasifikaci: vodivé systémy Remmers).

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Stěrka aplikovaná rozlivem pro ochranné zóny ESD

Vlastnosti

 • Elektrostaticky vodivý
 • V systému umožnuje elektrickou vodivost
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Test kompatibility nátěrů
 • Neobsahuje pevné soli a vodné roztoky solí
 • Pojízdný paletovými a zvedacími vozíky
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   Epoxy Conductive (LE) vždy aplikujte jako příčně vodivou vrstvu v souladu s aktuálním technickým listem.

 • Úprava
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 30 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 25 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Zubové hladítko, zubová stěrka, ježkový váleček, vhodné míchací zařízení

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • PoužitíPlnění plnivem Selectmix 01/03Spotřeba pojiva [kg/m²]Spotřeba směsi [kg/m²]Doporučená zubová lištaSpotřeba na mm tlouštky vrstvy [kg/m²]
   Stěrka ca. 1,1 mm
   neplněná
   1,8
   -
   Č. 46
   1,50
   Plněná stěrka1 : 0,3
   min. 1,8
   min. 2,4
   Č. 48
   1,55

  • Nanášení

   Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

   Následně odvzdušněte ježkovým válcem (kovovým).

   ( viz tabulka)

  • Plněná stěrka

   Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

   Následně odvzdušněte ježkovým válcem (kovovým).

   ( viz tabulka)

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Ještě čerstvou základní vrstvu posypte vhodným karbidem křemíku nebo Ceramix Conduct 04/08 v nadměrném množství.

   Cca 1,4 kg/m² pojiva a
   5 - 6 kg/m² Ceramix Conduct 04/08

  • Krycí nátěr/top coat

   Materiál rovnoměrně naneste na připravenou plochu gumovou stěrkou a následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

   Cca 0,6 - 0,7 kg/m² pojiva

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Vzhledem k černé příčně vodivé vrstvě nepoužívejte odstíny se slabou krycí schopností.

   V případě světlých odstínů pečetících nátěrů může být krycí schopnost omezena vzhledem k vlastní barvě vsypového granulátu.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Před kontrolou hodnot ESD doporučujeme vyčistit ESD obuv, elektrody a podlahové stěrky izopropanolem nebo etanolem (95%) a počkat, až se odpaří.

   V případě trvalého mokrého zatížení nebo dlouhodobějšího hromadění vlhkosti může dojít k bílému zbarvení povrchu. Technické vlastnosti povlaku tím nejsou ovlivněny.

   Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).