Číslo produktu 689002

QP 100

Velmi rychle reagující transparentní pojivo ze syntetické pryskyřice

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
Viskozita (25 °C) 995 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,3 g/cm³
Viskozita (25 °C) 425 mPa s

Složka C

Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
Viskozita (25 °C) < 1 mPa s

Směs (3K)

Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
Viskozita (25 °C) 545 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • pro podlahy v interiéru
 • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky
 • Pro výrobu odolných malt, potěrů a litých stěrek

Vlastnosti

 • Vytvrzuje již od +3 °C
 • Mechanicky zatížitelný
 • Rychlé vytvrzení a dlouhá doba zpracování
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít následné produkty Remmers - základní nátěry: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.

   Základní nátěr musí bezezbytku zaplňovat póry, aby chránil vůči účinkům alkálií v betonu.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku a v systémových doporučeních.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 6,0 : Komp. B 3,9 : Komp. C 0,1
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté přidejte složku C.

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 3 °C max. 30 °C
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 30 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota okolí a podkladu min. 0 °C - max. +30 °C.
   Teplota materiálu min. +10 °C.

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

   Materiál se může urychlit dodatečným přidáním QP Cat
   (viz technický list).
   Toto doporučujeme zejména při teplotě podkladu < +12 °C.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Dle použití (viz technický list)

 • Příklady použití
  • Vyrovnávací vrstva / záškrab

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1 (hmotnostně) plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného hladítka či rakle a odvzdušnit jehlovým válcem.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy: cca. 0,85 kg/m² pojiva
   a 0,85 kg/m² plniva Selectmix 01/03

  • Plastmalta

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:10 (hmotnostně) plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného nářadí a zahladit.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy: cca. 0,2 kg/m² pojiva
   a 2,0 kg/m² plniva Selectmix 0/10

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1: 1 (hmotnostně) naneste na připravený podklad a rozprostřete vhodným zubovým hladítkem nebo raklí.

   Ihned odvzdušněte ježkovým válcem.

   Ještě čerstvě položenou směs ihned posypte v přebytku doporučeným posypovým materiálem.

   cca. 0,85 kg/m² pojiva a
   cca. 0,85 kg/m² plniva Selectmix 01/03

  • Fixační vrstva pro podlahy s chipsy
  • Krycí nátěr/top coat
 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

   Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Kvůli reakčnímu teplu způsobenému zrychlenými systémy je nutno dodržet odpovídající tloušťku vrstvy.

   Zvýšená zbytková množství v nádobě vedou po překročení doby zpracování k tvorbě kouře a zápachu.

   Pojivo není obecně odolné vůči zmýdelnění

   Není vhodný do trvale vlhkého prostředí.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální uživatele.

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty