• QP Primer
 • QP Primer
  • QP Primer
  • QP Primer

  Číslo produktu 693010

  QP Primer

  Rychlý základní nátěr

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,12 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 2200 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,29 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 425 mPa s

  Složka C

  Hustota (20 °C) 0,98 g/cm³
  Viskozita (25 °C) <1 mPa s

  Směs (3K)

  Hustota (20 °C) 1,17 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 925 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pouze pro \profesionální využití
  • Nepigmentovaný základní nátěr ako penetrace pod stěrky

  Vlastnosti

  • Rychlé vytvrzení a dlouhá doba zpracování
  • Vytvrzuje již od +3 °C
  • Stabilní zmýdelnění
  • Vhodný ako penetrace bez posypu pod PU-, QP- a EP- Remmers podlahové systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Betonmax. 4 % hmotnostní vlhkost

    Cementový potěrmax. 4 % hmotnostní vlhkost

    Podkladní vrstva musí být po dobu užívání izolována proti vzlínající vlhkosti.

   • Přípravy

    Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

  • Úprava
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté zcela přidejte Comp. C (QP Primer Cat).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 3 °C max. 30 °C
   • Váleček
   • Doba zpracování 30 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota okolí a podkladu min. 3 °C - max. +30 °C.
    Teplota materiálu min. +10 °C.

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

    Materiál lze urychlit dodatečným přidáním QP Primer Cat (6931) (viz technický list).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Váleček
   • Gumová stěrka, epoxidový váleček, vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Penetrace

    Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

    Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

    Cca. 0,30 - 0,50 kg/m² pojiva (dle podkladu)

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty