Číslo produktu 680426

PUR Uni Color New

Polyuretanová houževnatá stěrka

Odstín: lichtgrau (RAL 7035) | 6804
Odstín: lichtgrau (RAL 7035) | 6804
Vyberte barvu
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
Viskozita (25 °C) 4400 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
Viskozita (25 °C) 70 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,4 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1700 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu ca. 42 N/mm² *
Pevnost v tlaku ca. 72 N/mm² *
Třída překlenutí trhlin A 3 (> 0,5 mm)
Tvrdost dle Shore D po 28 dnech 65

* malta ze syntetické pryskyřice 1 : 5 s běžným pískem

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Systémový komponent v systémech certifikovaných TÜV PROFICERT pro obytné místnosti
  (707106482-4)

Vlastnosti

 • Houževnatá polyuretanová stěrka
 • Statické překlenutí trhlin
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Pojízdný paletovými a zvedacími vozíky
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Podklad musí být suchý.

   Přídržnost penetrované plochy musí být v průměru nejméně 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Pro cementové podklady je nezbytně nutné použít Remmers epoxidové penetrace nebo záškraby.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   Podklady na bázi litého asfaltu v interiérech (AS-IC 10 nebo AS-IC 15) se penetrují pomocí PUR Uni Color.

   Při aplikaci v rámci schválených systémů (dle německých předpisů pro stavby) je nutné dodržovat požadavky na podklad a používat výhradně schválené produkty pro dané systémy.

  • Přípravy

   Podklady na bázi litého asfaltu v interiéru je třeba předupravit brokováním či broušením diamantovou bruskou tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

   Následně penetrovat nebo vyrovnávat pomocí PUR Uni Color.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 82,4 : Komp. B 17,6
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 30 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až do max. +30 °C.

  • TeplotaPochozí po
   +8 °C48 hodin
   +12 °C30 hodin
   +20 °C16 hodin

   Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Zubová stěrka nebo rakle, gumová stěrka, epoxidový váleček, vhodné míchadlo.

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Použití
   Plnění se Selectmix 01/03
   Spotřeba pojiva [kg/m²]
   Celková spotřeba [kg/m²]
   Doporučená velikost zubové lišty
   Spotřeba na 1 mm tloušťky vrstvy [kg/m²]

   Stěrka

   < 1 mm

   neplněná
   0,8 - 1,0
   0,8 - 1,0
   Č. 5

   Stěrka cca 1 mm
   neplněná
   1,2 - 1,5
   1,2 - 1,5
   Č. 7
   1,45
   Plněná stěrka
   1 : 0,3
   min. 1,2
   min. 1,6
   Č. 25
   1,60
   Plněná stěrka1 : 0,5
   min. 1,5
   min. 2,3
   Č. 46
   1,70

  • Penetrace

   Materiál nanést sytě na podklad vhodným přípravkem, např. gumovou stěrkou a převálečkovat epoxidovým válečkem.

   cca 0,5 kg/m² pojiva (dle podkladu)

  • Vyrovnávací vrstva / záškrab

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1 : 0,3 (hmotnostně) nanést na připravený podklad a rozprostřít vhodnou stěrkou.

   (viz tabulka)

  • Nanášení

   Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

   Spotřeba závisí na podkladu, teplotních podmínkách, požadované tlouštce a požadovaném vzhledu.

   (viz tabulka)

  • Plněná stěrka

   Hmotu naplněnou plnivem Selectmix 01/03 nanést na podklad vhodným přípravkem, např. zubovou stěrkou nebo raklí, rozprostřít a poté převálečkovat jehlovým válcem.

   Zvolený stupeň plnění závisí na podkladu, teplotě a požadované tloušťce vrstvy.

   (viz tabulka)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Vzhledem k náchylnosti na žloutnutí se důrazně doporučuje použití krycích UV stabilních
   nátěrů Remmers (i s ohledem na barevné odchylky a menší špinitelnost).

   Pastelové odstíny, malé tloušťky vrstvy, použití písku jiné frakce, stejně jako nižší teploty mohou mít vliv na plnění a výsledný vzhled.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA