• QP Color
 • QP Color
 • QP Color
  • QP Color
  • QP Color
  • QP Color

  Číslo produktu 689511

  QP Color

  Velmi rychle reagující barevná stěrka ze syntetické pryskyřice

  Odstín: speciální odstíny od 11,2 kg | 6895
  Odstín: speciální odstíny od 11,2 kg | 6895
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,67 g/cm³

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,3 g/cm³

  Složka C

  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Barevný nátěr pomocí válečku
  • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky
  • Základní vrstva pro vločkové podlahové povlaky
  • Krycí nátěr/top coat pro přesypávané podlahové stěrky

  Vlastnosti

  • Vytvrzuje již od +3 °C
  • Odolný proti opotřebení
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

    Je nezbytně nutné použít následné produkty Remmers - základní nátěry: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.

    Základní nátěr musí bezezbytku zaplňovat póry, aby chránil vůči účinkům alkálií v betonu.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku a v systémových doporučeních.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 8,0 : Komp. B 3,1 : Komp. C 0,1
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté přidejte složku C.

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 3 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 30 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota okolí a podkladu min. 0 °C - max. +30 °C.
    Teplota materiálu min. +10 °C.

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

    Materiál se může urychlit dodatečným přidáním QP Cat
    (viz technický list).
    Toto doporučujeme zejména při teplotě podkladu < +12 °C.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Gumová stěrka, epoxidový váleček, vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Dle použití (viz příklady použití)

  • Příklady použití
   • Vyrovnávací vrstva / záškrab
   • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

    Položte materiál na připravený podklad a rozetřete vhodným epoxidovým válečkem.

    Do ještě čerstvé základní vrstvy vsypte v přebytku křemenný písek nebo vločkový vsyp Coloridflocken nebo Sedimentflocken.

    Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

    Potom aplikujte systémovou fixaci nebo vrchní pečeticí nátěr.

    Cca. 0,3-0,4 kg/m² pojiva

   • Krycí nátěr/top coat

    Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

    Materiál rovnoměrně naneste na připravenou plochu gumovou stěrkou a následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

    0,6 - 0,8 kg/m² pojiva (dle vsypového materiálu)

   • Příklady použití

    Položte materiál na připravený podklad a rozetřete vhodným epoxidovým válečkem.

    Spotřeba závisí na podkladu, teplotních podmínkách, požadované tlouštce a požadovaném vzhledu.

    Cca. 0,3 kg/m² pojiva

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

    Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

     

    Povětrnostní vlivy a používání mohou způsobit změny odstínu a povrchu.

    Kvůli reakčnímu teplu způsobenému zrychlenými systémy je nutno dodržet odpovídající tloušťku vrstvy.

    Pojivo není obecně odolné vůči zmýdelnění

    Není vhodný do trvale vlhkého prostředí.

    Zvýšená zbytková množství v nádobě vedou po překročení doby zpracování k tvorbě kouře a zápachu.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální uživatele.

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty