• Kiesol

  Číslo produktu 181001

  Kiesol

  Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Vzhled / Odstín bezbarvý nebo se žlutým nádechem
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³
  Hodnota pH Cca 11
  Zpevnění ≤ 5 N/mm²
  Vodoodpudivost w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
  Propustnost vodní páry > 90 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky
  • Dodatečná beztlaková vodorovná izolace zdiva do stupně provlhnutí 80 %
  • Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 %
  • Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva
  • Zušlechtění povrchu

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zpevňující
  • Zužuje póry
  • Vodoodpudivý
  • Brání usazování solí ve zdivu
  • Zlepšuje přídržnost, odolnost proti otěru a pevnost povrchu
  • Zvyšuje odolnost proti působení chemikálií
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

     

    Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Vrt musí být očištěn od prachu.

    Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

    Podklad musí být čistý a zbavený olejů, tuků a odbedňovacích prostředků.

    Zušlechtění povrchu

    Podklad musí být čistý a zbavený olejů, tuků a odbedňovacích prostředků.

   • Přípravy

    Při nízkotlakových injektážích je třeba povrch zdiva izolovat produkty Kiesol a Dichtungsschlämme min. 30 cm nad a pod úrovní vyvrtaných otvorů.

     

    Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Vyvrtání otvorů: v jedné řadě průměr 12-30 mm, rozestup 10-12,5 cm. Úhel sklonu cca 45 °, hloubka vrtu až 5 cm od konce zdiva.

    U zdiva s tloušťkou nad 0,6 m doporučujeme vrty provádět oboustranně

    U zdiva s velkým počtem dutin provést předem injektáž suspenze do vyvrtaných otvorů s pomocí BSP 3 nebo BSP 6.

    Interval pro následné práce činí min. 7 dnů.

    Provést následné vyvrtání vyplněných otvorů.

    Při tlakových injektážích je třeba povrch zdiva na úrovni vyvrtaných otvorů izolovat produkty Kiesol a Dichtungsschlämme do šířky 50 cm.

  • Zpracování
   • Natírání/ Nalévání do vrtů/Tlaková injektáž/ Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +35 °C

   • Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Beztlaková metoda (stupeň provlhnutí < 80 %)

    Vhodné zásobníky, např. Kiesol Dosierkartusche (417301), v případě potřeby vyplnit vícekrát až do nasycení.

    Nízkotlaká metoda (stupeň provlhnutí < 95 %)

    Injektáž provádět vhodnými přístroji a injektážními pakry.

     

    Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

    Aplikovat materiál postupným poléváním, bez použití tlaku a mlžného otryskání, vodorovně seshora dolů.

     

    Zušlechtění povrchu

    Aplikovat materiál postupným poléváním, bez použití tlaku a mlžného otryskání, vodorovně seshora dolů.

    Postup (mokré do mokrého) opakovat tak dlouho, až již nedochází ke vstřebávání materiálu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

     

    Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Po injektáži provést vyplnění vyvrtaných otvorů suspenzí.

    Následně proveďte plošnou izolaci minimálně 30 cm pod a nad rovinu vrtů. Případně přetáhněte na sousední části.

    Nevhodný jako horizontální izolace pro pórobeton a stavební hmoty s obsahem jílu.

     

    Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

    Následné práce provádět čerstvé do čerstvého během doby reakce.

     

    Zušlechtění povrchu

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Nepoužívat na úpravu povrchů, u nichž je důležitý pěkný vzhled.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ Nalévání do vrtů/Tlaková injektáž/ Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Štětec, injektážní stříkačka, stříkací zařízení airless, nalévací nádoba, nízkotlakové injektážní přístroje a další nářadí dle katalogu nářadí Remmers

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 36 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Dodatečná vodorovná izolace: Cca 1,5 kg /m na 10 cm tloušťky stěny (může se výrazně lišit v závislosti na porozitě zdiva) Penetrace: Cca 0,1- 0,3 kg/m² (ředit vodou v poměru 1:1) Zušlechtění povrchu: Cca 0,2 - 0,4 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Je nutné dodržovat pokyny pro projektování injektážního postupu a zpracovávat injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti, certifikované dle Směrnice WTA 4-10-15.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.