• Sperrputz [basic]

  Číslo produktu 042825

  Sperrputz [basic]

  Minerální těsnící omítka

  Odstín: šedá | 0428
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Reakce na oheň Třída A1
  Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm² (odpovídá CS IV)
  Těsný proti tlakové vodě ≤ 1,0 bar bez adézního můstku
  ≤ 1,5 bar s adézním můstkem
  Dynamický modul pružnosti ≥ 10000 N/mm²
  Hustota hotové směsi Ca. 1,9 kg/dm³
  Zrnitost 2 mm
  Kapilární absorpce vody ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
  Plošná hmotnost Ca. 1,5 kg/dm³
  Záměsová voda 3,8 - 4,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • V exteriéru:
   - Vyrovnání pod polymerem modifikovanými izolacemi na bázi živice (PMBC) a flexibilními minerálními stěrkami (MDS)
   - Omítka na podezdívky
   - Vodotěsná omítková a zdicí malta
  • V interiéru:
   – Izolační systém pro užitkové prostory
   – Izolační systém pod sanační maltu

  Vlastnosti

  • Vodotěsný
  • Nestékavý
  • Podporující vysychání
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Odolný vodě, povětrnosti a mrazu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Nepevné spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Podklad: savý s nízkou soudržností

    Jako podhoz nanášet výrobek celoplošně > 50 %.

    Podklad: slabě nasákavý

    Na silně nasákavý podklad použít celoplošně podhoz SP Prep (č. 0400).

    Alternativa: Nanášet produkt jako tmelicí stěrku.

    Podklad: Minerální izolační stěrka

    Nanést SP Prep celoplošně do čerstvé poslední vrstvy stěrky.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až max. +30 °C

   • V exteriéru:

    Jednovrstvě

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

    Tloušťka vrstvy 15 - 30 mm

     

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    Tloušťka vrstvy 15 - 30 mm na 1 pracovní krok.

    Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.

    Přepracování možné po zatuhnutí povrchu.

    Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břízolit po dostatečném vyschnutí.

     

    AW_M_676

    VA1_M_707

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

    VA1_M_708

    Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkou.

    Protikondenzační vrstva

    Po 2 až 7 dnech použijte stěrku regulující vlhkost Remmers iQ-Top SLS (0230) o tloušťce 5 mm.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchadlo, hladítko, zednická lžíce, dřevěné hladítko, plastové hladítko, škrabák na břízolit, hřeben Vhodná strojní technika

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy resp. ca. 1,6 kg/dm³

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.