• SP Top White

  Číslo produktu 040220

  SP Top White

  Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA.

  Odstín: smetanově bílý | 0402
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Reakce na oheň třída A1
  Certifikace GG-Cert + WTA
  Nasákavost ≥ 0,3 kg/m²
  Porozita > 50 Vol.%
  Tloušťka vrstvy jedna vrstva 15 až 30 mm
  Plošná hmotnost cca. 0,9 kg/dm³
  Záměsová voda cca 5,8-6,0 l / 20 kg
  Propustnost vodní páry µ ≤ 15
  Hloubka průniku vody po 2h < 5 mm
  Třída pevnosti v tlaku CS II (tj. 1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Sanace, renovace a obnova vlhkého zasoleného zdiva a fasád
  • Vnitřní omítky ve sklepích, starých stavbách a fasády
  • Při vysokém zasolení v kombinaci s SP Levell (č. 0401)
  • Jako podkladní nebo svrchní omítka jednovrstvě

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Jednovrstvě do 30 mm
  • Vhodný pro strojní zpracování
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Nepevné spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Podklad: savý s nízkou soudržností

    Nanášet síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

    Alternativa: Nanášet produkt jako tmelicí stěrku.

    Podklad: slabě nasákavý

    Nanášet celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

    Alternativa: Nanášet produkt jako tmelicí stěrku.

    Podklad: Minerální izolační stěrka

    Nanést SP Prep celoplošně do čerstvé poslední vrstvy stěrky.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +5 °C do max. +30 °C Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.

   • Jednovrstvě

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

     

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    V vrchní třetině omítkové vrstvy zapracovat armovací tkaninu, přesah pásů tkaniny min. 10 cm.

    Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.

    Přepracování možné po zatuhnutí povrchu.

    Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břízolit po dostatečném vyschnutí.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

    Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-04/D.

    Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

    Opracování strojem může vést ke změnám charakteristik, specifických pro daný produkt, jako je pevnost, obsah vzduchových pórů atd.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko. Vhodné míchací zařízení.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 8,5 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 8,5 kg/m²/cm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.