• BIT K2

  Číslo produktu 2088830

  BIT K2

  Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze Polystyrenem plněná, plastem zušlechtěná živičná emulze
  Hustota hotové směsi 0,75 kg/l
  Úplné proschnutí (20 °C/70 % relativní vlhkosti) < 48 hod.
  Konzistence Pastózní
  Přemostění trhlin ≥ 2 mm
  Vodotěsnost (štěrbinový tlak 1 mm) dle DIN EN 15820 Splněno
  Suchý zbytek Cca 85 % obj.

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha v interiéru a exteriéru/ stěna v exteriéru
  • Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov
  • Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E a W4-E (pouze stříkající voda) podle DIN 18533.
  • Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6
  • Izolace soklu
  • Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (vodonepropustné konstrukce)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Nepropustný proti tlakové vodě
  • Vysoce flexibilní, roztažný a přemosťující trhliny
  • Obecné stavební osvědčení AbP podle zkušebních směrnic PG-ÜBB k dispozici
  • Certifikováno, nepropouští radon.
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Srovnaný minerální podklad.

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Betonové podklady v napojení stěna – přesah základu vyprostit a mechanicky vyčistit

    Matně vlhký podklad je přípustný.

    V případě potřeby provést ochranu proti vlhkosti ze strany podkladu.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    V koutech vytvořit fabion vhodnou minerální maltou

    Nerovnosti (prohlubně) > 5 mm vyplnit minerální maltou.

    Nasákavé minerální podklady ošetřete přípravkem Kiesol MB. Nenasákavé minerální podklady opatřete základním nátěrem BIT Primer [basic] (1:10 ve vodě).

    Pokud je nutné zpevnění podkladu ( sanace), proveďte základní nátěr přípravkem Kiesol (1:1 s vodou).

    Jako kontaktní vrstvu a pro zabránění vzniku bublin použít záškrab z daného produktu.

  • Úprava
   • Kombinovaná nádoba

    Před přidáním do bitumenové emulze zkypřit práškové složky.

    Odstranit přischlý materiál, ulpívající na okraji kbelíku.

    Krátce promíchat bitumenovou základní hmotu.

    Práškovou složku rozptýlit v živičné složce.

    Míchat cca 30 vteřin, pak míchání přerušit a nechat uniknout vzduchové bubliny.

    Ulpělý prášek na okrajích odstranit.

    Pokračovat v míchání nejméně po dobu 2 min.

    Po celou dobu míchání nechat mísicí nástroj u dna nádoby.

    Viz pokyny pro zpracování.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Nahazování pomocí zednické lžíce
   • Doba zpracování min. 1 hod
   • Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Pokud je to nutné, vložit výztužnou složku (tkaninu).

  • Pokyny ke zpracování
   • Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

    Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením a UV zářením.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nahazování pomocí zednické lžíce
   • Kotvové míchadlo, naběračka, hladítko, tloušťkovací hladítko, vhodné stříkací zařízení

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,3 l / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,2 l/m²/mm tloušťky suchého filmu
    Min. 1,5 l/m² jako lepidlo pro desky obvodové tepelné izolace
    Detaily viz tabulka spotřeb

  • Příklady použití
   • Vodotěsnost podle tříd
    (podle DIN 18533)
    Druhy zatížení
    (podle DIN 18195), vydaná 7/2017
    Tloušťka suché vrstvy
    (mm)
    Tloušťka vrstvy za mokra
    (mm)
    Nanášené množství
    (l/m²)
    Vydatnost 30 l balení
    (m²)
    W1-E
    Zemní vlhkost, nezadržená prosakující voda
    Část 4
    Zemní vlhkost, nezadržená prosakující voda
    ≥ 3 cca. 3,5 cca. 3,5 cca. 8,5
    W2.1-E**

    (hloubka ponoření <3 m)


    Zadržená prosakující voda a tlaková voda≥ 4 ca. 4,7ca. 4,7ca. 6,4
    W3-E
    Netlaková voda na stropních plochách pod zeminou
    Část 5
    Netlaková voda na stropních plochách pod zeminou
    ≥ 4 cca. 4,7 cca. 4,7 cca. 6,4
    W4-E
    Ostřikující voda na soklech a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem v kontaktu se zeminou
    Utěsnění soklu v kontaktu se zdivem ≥ 3 cca. 3,5 cca. 3,5 cca. 8,5

    *Pro kombinované těsnění ve spojení s vodotěsnou betonovou podlahovou deskou nutné zvláštní ujednání.

    Přidání tloušťky vrstvy podle DIN 18533
    du = Spotřeba pro zatmelení (škrábaná stěrka) cca 0,6 l/m² (v závislosti na podkladu)
    dv = - nevyžaduje se aplikace hladítkem s měrkou vrstvy
            - bez hladítka s měrkou vrstvy je spotřeba cca 0,5 l/m² (dmin = 4mm)

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Zvláštní ujednání, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

    Pro kombinované těsnění ve spojení s vodotěsnou betonovou podlahovou deskou nutné zvláštní ujednání.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA