• Sanierputz Universal HS

  Číslo produktu 041620

  SP Top SR

  Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA se zvýšenou odolností proti síranům.

  LANG_VARIANTE
  0416 | šedá (přirozená barva) grau (Eigenfarbe)
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Certifikace GG-Cert + WTA
  Velikost zrna 2 mm
  Velikost zrna podle DIN EN 13139
  Kapilární nasákavost w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Porozita > 50 % objemu
  Tloušťka vrstvy Jednovrstvá 15 až 30 mm
  Dvouvrstvá do max. 40 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,15 kg/dm³
  Záměsová voda Cca. 5,0 - 5,5 l/20 kg
  Faktor difuzního odporu vodních par µ ≤ 15
  Hloubka průniku vody Po 24 h < 5 mm
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Soklové plochy s hydroizolací nebo bez ní
  • Podklady s vysokým zatížením solemi
  • Sanace, opravy a obnova starého, vlhkého a zasoleného zdiva

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Zvýšená pevnost v tlaku
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Tloušťka aplikace jedné vrstvy do 30 mm
  • Vhodný pro strojní zpracování
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

    Podklad: savý s nízkou soudržností

    Nanášet SP Prep rapid síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

    Alternativně: Naneste SP Top SR jako kontaktní vrstvu.

    Podklad: slabě nasákavý

    Nanášet SP Prep nebo SP Prep rapid celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

    Alternativně: Naneste SP Top SR jako kontaktní vrstvu.

    Podklad: Minerální izolační stěrka

    SP Prep aplikujte jako plně krycí spojovací můstek v poslední vrstvě metodou čerstvé do čerstvého.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Doba schnutí přetíratelný po 60 minutách
   • Jednovrstvě

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

     

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    Alternativně nanést celkově tl. vrstvy ve 2 vrstvách čerstvý do čerstvého s vložkou armovací tkaniny (Tex 6,5/100, č. výr. 0236).

    Pásy tkaniny překrýt nejméně v šíři 10 cm.

     

    Povrch stáhnout latí.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břizolit po dostatečném vyschnutí.

    Hydrofobní podklady před další opravou omítky predvlhčete vodou se smáčedlem.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané, šmíšené zdivo) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-20/D.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

    Opracování strojem může vést ke změnám charakteristik, specifických pro daný produkt, jako je pevnost, obsah vzduchových pórů atd.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 10,5 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 10,5 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.