Číslo produktu 529001

Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco]

Vodou ředitelný, odolný jednosložkový olejový lak na bázi obnovitelných surovin pro dvouvrstvou aplikaci

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
Odstín: bezbarvý | 5290
Odstín: bezbarvý | 5290
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Modifikované rostlinné oleje a kopolymery na bázi obnovitelných surovin
Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
Zápach Mírný zápach
Stupeň lesku Zcela matný

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru
 • pro schody
 • pro dveře v interiéru
 • pro nábytek
 • pouze pro \profesionální využití
 • pro dřevěné podlahy
 • Dřevo v interiéru
 • Dřevo v exteriéru, které není přímo vystaveno povětrnostním vlivům
 • Nábytek & dřevěné konstrukce
 • Dřevěné podlahy a schody
 • Alternativa k výrobkům s vysokým obsahem rozpouštědel na dřevěné podlahy TRGS 617
 • Stolní a pracovní desky
 • Základní nátěr: minimalizuje bobtnání
 • Nábytek na terasu v chráněném venkovním prostředí
 • Udržitelná výstavba: Certifikace budov DGnB, LEED, BNB
 • Nepoužívat na bělené dřevo
 • Barevný odstín "přírodní vzhled" pouze pro světlá dřeva např. dub, jasan & smrk
 • Bez odstraňování přebytků

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Velmi rychlé schnutí
 • Odolný proti oděru & poškrábání
 • Odolnost vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B (kromě amoniakové vody)
 • Protiskluzový povrch
 • Hydrofobizující
 • Velmi nízký sklon k vytvoření lesku
 • Přirozený vzhled a příjemný na dotyk
 • Na bázi obnovitelných surovin: nejméně 80 %.
 • Veganský produkt na základě dostupných informací
 • bez VOC
 • Bez vrzání
 • 2K-Ready: další zvýšení odolnosti proti chemikáliím, krémům na ruce, poškrábání a oděru dosáhnete přidáním 2 % Aqua VGA-485
 • Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na příslušných podkladech
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

   Měkké dřevo: podélné broušení surového dřeva pomocí P 120

   Tvrdé dřevo: podélné broušení surového dřeva pomocí P 180.

   Dřevo s kruhovými póry (např. dub, jasan, ořech): póry dodatečně vykartáčujte bronzovým kartáčem.

  • Přípravy

   Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Pro zabarvení, popř. namoření:

   Před finální úpravou dřevěných podlah doporučujeme předúpravu přípravkem HSO-118 [eco] a následné schnutí po dobu nejméně 48 hodin, aby bylo zajištěno nasycení a rovnoměrná absorpce materiálu na podkladu.

   Dřevo ve venkovním prostředí, které není přímo vystaveno povětrnostním vlivům: Dodržujte BFS směrnice inštrukčních listů č. 18 " Povrchové úpravy dřeva a dřevěných materiálů ve venkovním prostředí".

 • Zpracování
  • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
  • Roller, airless/airmix spraying, flow cup gun
  • Materiál dobře promíchejte.

   Pro lepší vyplnění podkladu a pórů doporučujeme první vrstvu převálečkovat válečkem.

    

   Nanášení válečkem:

   Pouze bezbarvý.

   Nanášejte rovnoměrné tloušťky vrstev, a to i v překrývajících se oblastech.

   Použití na malé ploše: Váleček z mikrovlákna, výška vlasu 5 mm.

   Velkoplošné použití: Váleček z mikrovlákna s výškou vlasu 8 mm.

    

   Nanášení stříkáním:

   Průtoková pistole: Tryska: 1,0 - 1,6 mm, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,0 - 2,0 bar

   Stříkání Airless:: Tryska: 0,23 mm, tlak materiálu: 60 - 80 barů.

   Stříkání Airmix: Tryska: 0,23 mm, tlak materiálu: 50 - 70 barů, tlak vzduchu v rozprašovači: max. 1 bar

    

   Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

   Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 3 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

   Pro vyrovnávací efekt (např. u různých dřevěných částí) můžete produkt použít i v lazurovacích odstínech.

   V případě zakouřeného dubu a dalších exotických dřevin se nejdříve poraďte s oddělením Remmers - technický servis. Stejně tak je nutné provést zkušební nátěr.

    

   *Informace o samovznícení:

   Při externích testech vykazoval testovaný produkt výrazně nižší reaktivitu ve srovnání s klasickými referenčními produkty pro oxidační sušení. Riziko samovznícení lze proto klasifikovat jako nižší.

   Je třeba poznamenat, že testy provedené EPH nemohly zohlednit všechny možné scénáře, které mohou nastat v praxi. Například kontakt předmětů a materiálů kontaminovaných tímto výrobkem, jako jsou hadry nebo prach, s jinými vysoce hořlavými látkami, jako jsou prachy obsahující dusičnan celulózy nebo některá rozpouštědla, by mohl vést k podmínkám, které by vedly ke vznícení.

   Vyhněte se nadměrnému postřiku.

   Čerstvý prach z postřiku nechte před zametením zaschnout alespoň 48 hodin.

   Vysrážený prach z postřiku pravidelně likvidujte v nehořlavých nádobách na odpad a postříkejte vodou, abyste zabránili možnému vznícení prachu z postřiku, zejména v případě velkého množství tohoto odpadu.

  • Sušení

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty a vysoká vlhkosť vzduchu prodlužují proces schnutí.

   Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Roller, airless/airmix spraying, flow cup gun
  • Velurový (výška vlasu 5 - 8 mm) nebo moherový váleček, pistole s pohárkem, stříkací zařízení Airless-/Airmix

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 70 ml - 90 ml / m² na pracovní postup
  • Dvě vrstvy, 70 - 90 ml/m² na vrstvu

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Odstín zvýraznění kresby dřeva+ (Anfeuerung+) zpočátku vytváří diskrétní zvýraznění kresby dřeva. V průběhu životnosti zpravidla zesílí teplý barevný tón:

   Výrobky na bázi oleje obsahují přírodní složky. Jejich povrch se může vlivem UV záření, vyloučení světla (tmavé zažloutnutí), tepla nebo individuálních změn dřeva měnit. To vyžaduje zvláštní péči o povrch, viz informační list o obecných pokynech pro zpracování olejů a vosků. Bílé, pastelové a šedé tóny mohou během krátké doby ztratit svou intenzitu. K tomu dochází v závislosti na druhu použitého dřeva, jeho složkách, vystavení světlu a teplu. Pokud si tyto změny nepřejete, doporučuje se mořená a světlostálá lakovaná povrchová úprava.

   Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   Při velkoplošném použití v oblasti komerčních podlah je nutná předchozí konzultace s technickou podporou společnosti Remmers a vytvoření zkušební plochy.

   Posouzení utěsněných dřevěných podlah podle DIN 18356 (přípustné nerovnosti při dopadu paprsků světla).

   Pravidelně odstraňujte prach a uvolněné nečistoty ze schodů pomocí koštěte nebo mopu.

   Pro kompletní péči a údržbu doporučujeme používat přípravky pro péči o olejované dřevěné povrchy. Při použití se řiďte pokyny výrobce pečujícího přípravku.

   Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.