Číslo produktu 667111

Epoxy Conductive

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Varianta:
6671 | Epoxy Conductive
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
Viskozita (25 °C) Thixotrop

Složka B

Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
Viskozita (25 °C) 500 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
Viskozita (25 °C) 600 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Příčně vodivá vrstva v elektrostaticky vodivých systémech Remmers
 • Příčně vodivá vrstva v systému SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Elektrostaticky vodivý (< 10 kΩ)
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   V závislosti na velikosti a tvaru povrchu před aplikací instalujte uzemňovací prvky a nalepte samolepicí meděnou pásku. Musí být zajištěno, aby žádný bod na povrchu nebyl vzdálen od uzemňovacího bodu nebo s ním spojené měděné pásky více než 10 m.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 82 : Komp. B 18
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Doba zpracování 30 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až do max. +25 °C

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Štětec, gumová stěrka, váleček na epoxidy, míchací zařízení

  • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

 • Spotřeba
  • Cca 0,20 kg/m² pojiva (v závislosti na podkladu)

 • Příklady použití
  • Příčně vodivá vrstva

   Materiál rovnoměrně naneste na připravenou plochu gumovou stěrkou a následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

   Min. 0,20 kg / m² pojiva (v závislosti na podkladu)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Nerovnoměrné nanášení a nedostatečné větrání mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku a nerovnoměrnému, případně vyššímu svodovému odporu.

   Při výběru odstínu následující vrstvy vezměte v potaz černý odstín příčně vodivé vrstvy.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

   Při použití v systémech podléhající povolení, je potřeba dodržovat údaje poskytnuté příslušným schválením.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

Nástroje, příslušenství a PSA