• Ilack C
 • Ilack C
  • Ilack C
  • Ilack C

  Číslo produktu 081405

  Ilack C

  Krémovitý živičný ochranný nátěr s obsahem ředidel

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze živičná emulze s obsahem rozpouštědel
  Hustota (20 °C) cca 0,96 kg/l
  Bod vzplanutí > +63 °C
  Konzistence krémovitá

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna exteriér
  • Základní nátěr na starých asfaltových podkladech (s posypem)
  • Ochranný nátěr na beton, zdivo a omítku v půdě

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Krémová konzistence
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Nepropouštějící vlhkost
  • Odolný vůči teplu a chladu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Povrch musí být čistý, pevný, bez mastnoty, olejových skvrn a separačních prostředků.

    Matně vlhký podklad je přípustný.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.

    Případně vsypat křemenný písek.

  • Pokyny ke zpracování
   • Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

    Nepoužívejte v uzavřených místnostech.

    Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • plochý štětec, plyšový váleček, vhodné stříkací zařízení

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 200 ml / m² na pracovní postup
   • Min. 0,20 l/m²/krok

   • Na hrubých površích je spotřeba větší.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

    Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.