• Epoxy Top OS
 • Epoxy Top OS 11
  • Epoxy Top OS
  • Epoxy Top OS 11

  Číslo produktu 607625

  Epoxy Top OS

  Pigmentovaný vrchní pečetící nátěr pro systémy Remmers Deck OS 10 EP

  Odstín: cenová skupina I | 6076

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3700 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 250 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Vrchní pečetící nátěr v systémech Remmers Deck OS 10 EP Pro.

  Vlastnosti

  • Flexibilizovaný
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Vhodným podkladem jsou základní vrstvy v systému Remmers Deck OS 10 EP pro System, celoplošně zasypané křemenným pískem.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 100 : Komp. B 22
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 20 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Gumová stěrka, epoxidový váleček, míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 0,5 - 0,8 kg/m² pojiva

  • Příklady použití
   • Krycí nátěr/top coat

    Materiál nanést gumovou stěrkou, pak ho do kříže rozetřít vhodným válečkem na epoxidové hmoty.

    cca 0,5 - 0,8 kg/m² pojiva

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    U tmavých a vysoce pigmentovaných odstínů může i přes pečlivé zpracování docházet ke stínování nebo mohou vznikat lehké struktury na povrchu. Je to podmíněno systémem a neohrožuje to způsobilost produktu. Při pochybách provést předem zkoušku na vzorové ploše.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Pro systém Remmers Deck OS 10 EP pro dodržujte odpovídající certifikát.

     

     

     

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).