• Schalpaste

  Číslo produktu 112130

  Schalpaste

  Roztíratelný separátor betonu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 0,83 g/cm³
  Barva Bělavý
  Bod vzplanutí > 60
  Konzistence Pastózní

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Nesavá bednění
  • Pro použití ve výrobně prefabrikátů

  Vlastnosti

  • Univerzálně použitelný pro řadu bednění
  • Velmi dobrý separační účinek, pečující o bednění a odolný proti povětrnostním vlivům
  • Roztíratelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Vyčistěte špinavé nebo voskované bednění

   • Přípravy

    Nové dřevěné bednění před prvním použitím dostatečně natřete cementovou pastou, následující den okartáčujte a ošetřete separátorem.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírat 1x
   • Aplikace ve stoje
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.

    Naneste tence materiál.

    Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírat 1x
   • Aplikace ve stoje
   • Koště s krátkými vlasy, plochý štětec, gumová stěrka, hadr

    Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Nesavé bednění: cca 1 l / 30 - 50 m²

  • Obecné pokyny
   • Před aplikací nátěrů nebo stěrky odstraňte veškeré zbytky materiálu na povrchu betonu.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.