• Silikatfestiger
  • Silikatfestiger

  Číslo produktu 107205

  Primer Hydro S F

  Minerální penetrace se silně zpevňujícím účinkem

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled Bezbarvý
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³
  Obsah pevných látek Cca 27 %
  Hodnota pH Cca 11,5
  Nosný materiál Voda

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Zpevnění struktury minerálních stavebních materiálů pod následnými vrstvami omítek

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zpevňující
  • Mineralizující podklad
  • Vodný roztok
  • Odolný alkáliím
  • Minerální
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Tlaková injektáž
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Před použitím protřepejte.

    Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

    Předcházející krok případně opakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

    Nevytvářejte lesklé povrchy.

    Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vzlínající vlhkost.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

   • Sušení

    1 až 6 hodin v závislosti na spotřebovaném množství materiálu, stavebním materiálu a podmínkách okolí.

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Tlaková injektáž
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Nízkotlaké stříkací zařízení, plyšový váleček, postřikovač
    Ihned po použití umyjte nářadí ve vodě.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Zpevnění povrchu: cca. 0,5-1,0 kg/m² dle podkladu
    Zpevňující injektáž: cca. 30-50 kg/m³ zdivo

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Není vhodný pro použití na povrchy, které zůstávají viditelné, např. na odkryté zdivo.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.