• Epoxy Universal
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp B
  • Epoxy Universal
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp B

  Číslo produktu 21559008

  Epoxy Universal

  Trhliny přemosťující ochranný nátěr

  Odstín: složka B | 215590
  Odstín: složka B | 215590
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,37 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 2000 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,08 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 5650 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,30 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1900 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Třída překlenutí trhlin A 2 (> 0.25 mm)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Ochranná nátěrová hmota na překlenutí trhlin pro železobetonové nádrže (AbZ Z-59.15-368 a Z-59.17-436)
  • Protikorozní nátěr na ocel, případně pozinkovanou ocel
  • Stěrka pro zařízení na skladování a stáčení kejdy, močůvky a silážní šťávy a bioplynové stanice, nádrže a stěny pojízdných sil (AbZ Z-59.17-436)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Statické překlenutí trhlin
  • Chemicky odolný
  • Aplikace natíráním nebo stříkáním
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Přídržnost penetrované plochy musí být v průměru nejméně 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Při aplikaci v rámci schválených systémů (dle německých předpisů pro stavby) je nutné dodržovat požadavky na podklad a používat výhradně schválené produkty pro dané systémy.

   • Přípravy

    Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Dutiny a póry před nátěrem uzavřít nestékavým materiálem, např. Epoxy MT za přidání tixotropní přísady (Add TX).

    Z povrchu oceli odstranit rez a povlak po válcování, například pískováním SA 2 1/2.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 75 : Komp. B 25
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

    Pro zpracování stříkacím zařízením airless (např. Storch SL -1100 pístové čerpadlo s pevným sacím systémem) může být hotová směs nastavena až 20 hm.% ředidla V 103 na stříkací viskozitu.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Doba zpracování 60 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Váleček na epoxidy, štětec, štětka nebo stříkací zařízení airless (např. Storch SL -1100 pístové čerpadlo s pevným sacím systémem), vhodné míchací zařízení.

   • GR_B_2

    Pracovní nastroje a popř. i znečištění ihned odstranit ještě v nevytvrzeném stavu pomocí ředidla V 103.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

  • Spotřeba
   • V souladu s povolením

  • Příklady použití
   • Nanášení

    Materiál aplikovat na připravenou plochu a vhodnými prostředky, např. válečkem, rovnoměrně rozetřít.

    Třívrstvá aplikace ve změně barvy podle zkušebního certifikátu.

    1,2 kg/m² pojiva ve třech vrstvách nátěru

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Nevhodný pro častou nebo trvalou teplotní zátěž > 60 °C.

    Maximální nanášecí množství na pracovní krok 0,40 kg/m² nesmí být překročeno, aby se zabránilo problémům s přilnavostí mezi vrstvami.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Silná abrazivní zátěž způsobuje zvýšené opotřebení.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

  Nástroje, příslušenství a PSA