©

Kvalita a životní prostředí

Naše politika řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

Myšlení a jednání v duchu udržitelnosti

Uvědomujeme si mimořádnou zodpovědnost za ochranu životního prostředí a každý na našem pracovišti k ní přispívá. Pokračování v podpoře a posilování udržitelnosti naší společnosti pro nás není jen pouhou formalitou, nýbrž tvoří základ konkrétních cílů ve všech oblastech. Do roku 2025 chceme především dále zlepšovat efektivitu využívání surovin a energetických zdrojů, aniž bychom přitom ale snížili svůj výkon a kvalitu. Z hlediska našeho produktového sortimentu chceme na trhu prosadit výrobky nové kvality, které budou splňovat nejvyšší standardy z hlediska ekologie a ochrany spotřebitele. Náš pokrok na této cestě budeme i nadále zveřejňovat ve výročních zprávách.

Pro středně velkou rodinnou firmu, jakou je Remmers, je plánované a transparentně řízené zlepšování naší udržitelnosti ústředním cílem společnosti, a proto je pevně zakotveno v její koncepci.

©

Udržitelné výrobky

Značka Remmers [eco] ztělesňuje zodpovědné využívání zdrojů, lidí a přírody jak externě, tak i uvnitř firmy. Výrobky označené touto značkou kvality naleznete v celém sortimentu společnosti Remmers.

Remmers [eco] je symbolem moderní, na budoucnost zaměřené a udržitelné činnosti a týká se výrobků a výroby, nákupu, výzkumu a vývoje, stejně jako logistiky a prodeje.

Další informace

Milníky integrovaného systému řízení

V rámci Integrovaného systému řízení uplatňovaného ve společnosti Remmers necháváme naše průběžné zlepšování každoročně zkontrolovat nezávislými, renomovanými auditory. Neustálé zlepšování v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je certifikováno již více než 25 let!

  • 1993: Certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001 pro jednotlivé části výroby,
  • 1994: Certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001 pro celou společnost,
  • 1996: Certifikovaný systém environmentálního managementu podle EMAS III pro výrobní závod v Bad Dübenu,
  • 1997: Certifikovaný systém environmentálního managementu podle EMAS III pro celou společnost,
  • 2000: Certifikovaný systém environmentálního managementu podle ISO 14001 pro celou společnost,
  • 2005: Certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS / BS 18001).

Aktuální certifikáty ke stažení

©

Koncepce společnosti Remmers

Politika společnosti Remmers AG popisuje principy a hlavní zásady našeho řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a vytváří rámec pro stanovení našich cílů, jakož i hodnocení míry jejich dosažení. S touto politikou stvrzujeme naše požadavky z hlediska orientace na zákazníka a neustálého zlepšování všech firemních procesů.

Kvalita výrobků, konkurenceschopnost, inovace, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí jsou základem budoucího vývoje našeho koncernu, ale i nepostradatelným základem našeho úspěchu. Společnosti v rámci skupiny Remmers nabízejí inteligentní řešení prostřednictvím inovativních výrobků a služeb na míru. A díky důvěryhodným a spolehlivým partnerstvím s našimi zákazníky se otevírají příležitosti k úspěchu. Těžištěm naší činnosti jsou naši zákazníci a jejich spokojenost, neustálé zlepšování našeho systému řízení, prevence úrazů a nemocí našich zaměstnanců, neustálé zlepšování pracovních podmínek a ochrany zdraví a zlepšení vlivu na životní prostředí, a to mimo jiné prostřednictvím hospodárného využívání zdrojů.

Sledujeme dodržování platných právních požadavků, pokud jde o naši činnost v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví při práci, jakož i dalších námi stanovených závazků, a pravidelně vyhodnocujeme míru dodržování resp. zajištění zavedených postupů. Chování při haváriích a mimořádných událostech je popsáno v plánech poplachu, v interní směrnici o oznamování a v konceptu bezpečnosti. Neustále analyzujeme a kontrolujeme dopad našich aktivit na člověka a životní prostředí. Zaměřujeme se na testování a optimalizaci našich produktů a výrobních procesů z hlediska jejich kvality a ekologické nezávadnosti, minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí při všech činnostech a na hospodárné a šetrné využívání zdrojů. Společnosti skupiny Remmers vedou otevřený a neustálý dialog se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, úřady, sousedními společnostmi a veřejností.

Zdokumentované zlepšení našeho vlivu na životní prostředí

Závazek k neustálému zlepšování, a to i s ohledem na náš vliv na životní prostředí, není pro společnost Remmers pouhou formalitou. Neustále vyhodnocujeme náš potenciál ke zlepšení a každoročně si na základě toho stanovujeme další cíle. Opatření, která přijmeme, pak vedou ke zdokumentovanému a trvalému zlepšování našeho vlivu na životní prostředí, jež lze nalézt v našem environmentálním prohlášení.

Kvalita

Ve společnosti Remmers není kvalita pouhou náhodou, nýbrž je výsledkem týmové práce, kompetence a pečlivého přístupu. Žádná výrobní šarže neopustí závod bez velmi důkladné kontroly. Zákazníci si kladou stále vyšší nároky a totéž platí i pro kontrolu šarží. Nechceme dosahovat stále menších cílů se stále nákladnějšími nápravami, ale naopak:

Čím méně oprav a náprav, tím lepší je situace z hlediska konzistentní kvality výrobků. Toho lze dosáhnout pouze díky bezproblémové interakci všech styčných míst. V neposlední řadě má na náš koncept jakosti velký vliv také oddělení prodeje, a to prostřednictvím výkonné sítě odborných poradců, kteří úzce spolupracují s průmyslem, řemeslníky a domácími kutily.

industrial warehouse

Kvalita začíná u nákupu při výběru dodavatelů a surovin.

Employees in the laboratory

Pokračuje v oddělení výzkumu a vývoje při vytváření a praktickém testování receptur výrobků.

A na kvalitu Remmers dbá rovněž ve výrobě. Společnost Remmers průběžně investuje do nejmodernějších výrobních zařízení a konceptů. To vede k mimořádně stabilním a reprodukovatelným procesům.