• Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]
 • Aqua OVL-49/tm Grey Stain Oil
  eco
  výrobek
  • Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]
  • Aqua OVL-49/tm Grey Stain Oil

  Číslo produktu 321203

  Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]

  Zešeďovací lazura na bázi obnovitelných surovin pro dřevo uvnitř a venku

  Odstín: Stříbřitě šedá (silbergrau) | 3212
  Odstín: Stříbřitě šedá (silbergrau) | 3212
  Vyberte barvu

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Na bázi rostlinných olejů
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Zcela matný
  Viskozita 300 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Dřevěné včelí úly a jiné dřevěné komponenty ve včelařství

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Přírodní odstíny šedé pro dřevo
  • Dlouhodobé zachování jednotného barevného odstínu ve venkovním i vnitřním prostředí
  • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 %
  • Certifikovaná zdravotní nezávadnost pro včely
  • Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
  • Neskapává
  • Dobrý rozliv
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Odstraňte suky a místa s výronem pryskyřice a očistěte je pomocí vhodného ředidla (např. Verdünnung V 101, Nitro- nebo Universalverdünnung).

    Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, příčným řezům, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva - neplatí pro dřevo v interiéru. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natírání, stříkání

    Nanášejte ve směru vláken.

    Pistole s pohárkem na tekutý materiál: Tryska: 1,6 mm; Rozprašovací tlak vzduchu: 2,5 – 2,8 baru

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,38 mm, Tlak materiálu: 80 – 100 bar (použijte žlutý filtr pistole).

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    V případě potřeby naneste další vrstvu.

    Čelní dřevěné plochy je třeba několikrát natřít materiálem v odpovídajícím barevném tónu, aby se zabránilo nasákavosti. Případně před nanesením konečnícho nátěru natřete čelní plochy přípravkem Induline SW-910.

    Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 8 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Zkušební nátěry se doporučují i u jiných druhů dřeva.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
    Přelakovatelný: po cca 8 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

   • Ředění

    Připraveno k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Akrylový štětec, štětec na plochy,
    pistole s nádobkou na tekutinu, Airless/Airmix postřikovače

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

    U znečištěných textilií může dojít k samovznícení, proto je namočte do vody, skladujte v požárně odolných nádobách ponořené do vody a zlikvidujte.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 60 ml/m² na pracovní krok
    Minimálně 2 pracovní kroky

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    Produkt je v zásadě vhodný také pro dřevo, bohaté na třísloviny (např. dub, robinie, akácie). Může však způsobit reakce s obsaženými látkami dřeva, rozpustnými ve vodě, což může vést ke změně zabarvení nátěrového filmu a tím k omezení optického vzhledu (platí zejména pro odstíny barev bílá a šedá).

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty