• Antihygro

  Číslo produktu 061630

  Antihygro

  Ochranný prostředek na vodné bázi pro přírodní horniny s jílovým tmelem, omezujícím hygrické bobtnání

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,0 g/cm³
  Barva bezbarvý
  Zápach neutrální
  Obsah účinných látek 0,2 Mol/l

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Přírodní kámen s jílovitou, minerální strukturou
  • Zmírnění procesů zvětrávání způsobených minerálními jíly

  Vlastnosti

  • Redukuje hygrické bobtnání
  • Snížení rychlosti bobtnání
  • Nehydrofobní
  • Bez zvýšení pevnosti
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být savý, čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Potřebná očištění povrchu by měla být prováděna co nejšetrněji, např. tryskáním studenou či horkou vodou, čištěním párou. Při silném znečištění by měla být přednostně použita metoda jemného otryskání systémem Rotec nebo čisticími produkty Remmers (např. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Impregnační prostředek nanášet beztlakým poléváním dosyta (zabránit rozprašování), aby po povrchu stavebního materiálu stékal 30 až 50 cm dlouhý film kapaliny.
    Každý úsek polévat ve vodorovných serpentinách odspodu nahoru.
    Postup několikrát (min. dvakrát) opakovat, dokud podklad saje.

    Povrchy, které neumožňují aplikaci postřikem, by měly být vždy ošetřeny dobře namočeným štětcem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Nízkotlaké nekorodující dopravní a stříkací zařízení, čerpadla kapalin, štětec, štětka

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje vyčistěte vodou.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Vrstevnatý pískovec: 1,0 – 4,5 l/m²
    Barevný pískovec: 0,3 – 2,5 l/m²
    Tufy: 1,0 – 6,0 l/m²
    Cihla: 0,2 – 3,0 l/m²

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Zbytky předchozích čištění (např. smáčedla, vosky) mohou negativně ovlivňovat účinek prostředku a musí proto být zcela odstraněny.

    Vysoká zásaditost může negativně ovlivnit účinnost.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.