• Epoxy HB Color
 • Epoxy HB Color
 • Epoxy HB Color
  • Epoxy HB Color
  • Epoxy HB Color
  • Epoxy HB Color

  Číslo produktu 683410

  Epoxy HB Color

  Pigmentová nátěrová stěrka (High Build Coating)

  Odstín: speciální odstíny | 6834
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,73 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3200 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 90 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,54 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 800 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu 14 N/mm² *
  Pevnost v tlaku 45 N/mm² *
  Tvrdost dle Shore D po 28 dnech 78

  Epoxidová pryskyřičná malta 1:10 s normovým pískem

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Penetrace a nátěr pomocí válečku v systému High Build Coat

  Vlastnosti

  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

   • Přípravy

    Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 81,1 : Komp. B 18,9
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 25 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +30 °C

   • Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Váleček na epoxidy, pryžová stěrka, vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • High Built Coat System

    Materiál rovnoměrně naneste na připravenou plochu gumovou stěrkou a následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

    Je nutné aplikovat dvě vrstvy.

    Na pracovní krok cca. 0,3 kg/m² pojiva (dle stavu podkladu)

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Díky tenké vrstvě mohou být viditelné podkladové struktury a stopy po otryskání nebo broušení.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Odstíny následně aplikovaného pečeticího nátěru se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru, např. světlešedou.

    Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

    U tmavých a vysoce pigmentovaných odstínů může i přes pečlivé zpracování docházet ke stínování nebo mohou vznikat lehké struktury na povrchu. Je to podmíněno systémem a neohrožuje to způsobilost produktu. Při pochybách provést předem zkoušku na vzorové ploše.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).