Číslo produktu 664311

  PUR Color Top M 2K

  Pigmentovaný, matný krycí nátěr

  Odstín: speciální odstíny od 20 kg | 6643
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,37 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1250 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 0,9 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 10 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,3 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 400 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Matný PU krycí lak vhodný pro Remmers EP a PU nátěry

  Vlastnosti

  • Matný povrch
  • Vlhkostí vytvrzující
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Test kompatibility nátěrů
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

  • Úprava
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 30 min
   • Vyšší teploty a vyšší absolutní vlhkost vzduchu uvedené doby zkracují, nižší teploty a nízká absolutní vlhkost vzduchu je obecně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Váleček na epoxidy, PU- váleček, Míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,13 kg/m²

  • Příklady použití
   • Pečetící nátěr

    Naneste materiál na povrch a rovnoměrně jej rozetřete vhodným 25 cm PU válečkem do kříže a následně převálečkujte 50 cm epoxidovým válečkem stejné kvality. Po 30 minutách válečky vyměňte za nové.

    Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.

    Na malých plochách lze materiál nanášet z vaničky na barvu.

    Cca 0,13 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

    Při překročení doby zpracování může dojít k rozdílům v stupni lesku a v barevném rozlišení.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

     

    Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Nerovnoměrné nanášení, stejně jako velké teplotní rozdíly na povrchu může vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

    Překročení tloušťky vrstvy, kapky nebo kapávající materiál způsobuje pěnění krycího laku.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.