• Historic Spritzbewurf

  Číslo produktu 057420

  CL Prep Historic

  Ošetření přípravkem přizpůsobeným specifickým vlastnostem objektu

  LANG_VARIANTE
  0574 | CL Prep Historic
  Balení

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku V závislosti na objektu
  Záměsová voda V závislosti na receptuře

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Příprava podkladu před použitím omítky Remmers Historic Putz
  • Vyrovnání různé nasákavosti podkladu

  Vlastnosti

  • Zhotoveno dle původního stavu v souladu s požadavky památkové péče
  • Odpovídající pojivo
  • Odpovídající křivka zrnitosti
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Namíchanou maltu nahoďte (max. 5 mm).

    Nepoužívat materiál pro vyrovnání nerovností!

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Před nanesením následné omítky nechejte minimálně 3 dny vytvrdit.

    Strojní zpracování nelze vzhledem k receptuře specifické pro daný objekt zaručit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Míchadlo, stříkací omítačka, hliníková kartuše, berlínské hladítko, bernské omítací hladítko

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • specifické dle objektu a receptury / m²
   • V závislosti na objektu a receptuře

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty