Číslo produktu 635825

Baseplan

Podlahová vyrovnávací stěrka pro vnitřní použití

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Plná zatížitelnost Pochozí po cca 3 hodinách
Plně zatížitelný po cca 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu Po 24 h: cca 4 N / mm²
Po 7 dnech: cca 5 N / mm²
Po 28 dnech:> 7 N / mm²
Podle DIN EN 196
Pevnost v tlaku Po 24 hodinách: cca 20 N / mm²
Po 7 dnech: cca 25 N / mm²
Po 28 dnech:> 30 N / mm²
Podle DIN EN 196
Hustota malty po ztuhnutí Po 28 dnech: cca 2,0 kg / dm³
Soudržnost odtrhem > 1,5 N/mm²

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • pro podlahy v interiéru
 • Vyrovnávací vrstva pod podlahové krytiny
 • Vyrovnávací vrstva pod lité podlahové systémy
 • Vyrovnávací vrstva pod keramické obklady
 • Tloušťka vrstvy na cementové podklady / podklady vázané síranem vápenatým: 3 - 20 mm, v trhlinách do 30 mm
 • Vhodné pro podlahové vytápění

Vlastnosti

 • Hydraulicky tuhnoucí
 • Minimální pnutí
 • Zušlechtěná pryskyřice
 • Dobrá odlévatelnost
 • Vysoká pevnost a tvrdost
 • Čerpatelná
 • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Reakce na oheň třída A2fl-s1 (dle DIN EN 13501-1)
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být pevný, stabilní a bez trhlin. Odstraňte méně pevné povrchové vrstvy nebo oddělující vrstvy (např. nečistoty, prach, olej, zbytky barev atd.).

  • Přípravy

   Povrchy musí být opatřeny základním nátěrem Primer Hydro LC, další informace najdete v technickém listu.

   Je třeba zohlednit objektové a dilatační spáry a napojení na okraje. U okrajů je třeba osadit těsnící pásky, aby se zabránilo zatečení hmoty do připojených spár.

   Hladké povrchy zdrsněte.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
  • Potěr / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje / Pumpa na maltu
  • Smíchaný materiál vylijte a rychle rozetřete stěrkou/zednickou lžící, válečkem s hroty rozetřete.
   Vyhněte se nánosům.

   Přepracování pomocí válečku s hroty zlepšuje kvalitu povrchu a je naprosto nezbytné.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Chraňte čerstvé maltové povrchy před příliš rychlým vysycháním a mrazem.

   Zpracování pouze v jedné vrstvě.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje / Pumpa na maltu
  • Míchací zařízení, mobilní vylévací vědro, rakle, váleček s hroty

   Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

   Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost 9 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • V případě penetračního nátěru vyplňujícího póry epoxidovou pryskyřicí je třeba zajistit, aby se voda ze směsi mohla odvádět vzduchem z místnosti. Může být nutné počítat s delší dobou schnutí.

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti.

   Je třeba dodržovat pokyny uvedené v letáku TKB č. 9 (duben 2008)!

   Není vhodný pro použití jako hladká omítka.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA