• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 11421225

  Reinkalkstuck

  Klasická vrchní jemná vápenná omítka (vápenný štuk) Suchá maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů. Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku (GP) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS I, Wc 0. Určená především pro historické a památkové objekty.

  Varianta:
  114212 | Reinkalkstuck
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku ( 28 d) CS I ≥ 0,4 N/mm²
  Velikost zrna 0-0,5 mm
  Sypná hmotnost zatvrdlé malty Cca 1,4 - 1,6 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 11,0 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Stěny
  • Práce v oblasti ochrany stavebních památek a ekologických staveb
  • Pro ruční a strojní zpracování

  Vlastnosti

  • Obsahuje vápno a pucolánové pojivo
  • Karbonaticky a hydraulicky tuhnoucí
  • Přirozeně aseptický
  • Optimální přídržnost
  • Jednovrstvě do 2 mm
  • Vysoce paropropustný
  • Filcovatelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: od min. 5 °C do max. +25 °C.

   • Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    Kontaktní vrstva

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Dokončení povrchu hladítkem s filcem nebo s houbou.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

  • Pokyny ke zpracování
   • Celková tloušťka vrstvy cca 2 mm

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochraňte.

    Práci v souvislé ploše nepřerušujte.

    Aby se zabránilo viditelným napojením při více patrech lešení, nanášejte materiál ve všech patrech najednou.

    Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
   • Míchačka, hladítko, stahovací ALU lať (hliníková), štětka, zednická lžíce, plstěné hladítko,
    houbové hladítko.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,1 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,1 kg/m²/1 mm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty